Chos rje rin po che nam mkha'i rnal 'byor pa'i sku gsung thugs kyi rnam par thar pa mu tig gi 'phreng ba

From Shangpa Resource Center
Resource ID MNN1
Title chos rje rin po che nam mkha'i rnal 'byor pa'i sku gsung thugs kyi rnam par thar pa mu tig gi 'phreng ba
Topics Biography
Associated Person Müchen Namkhé Neljor
Link BDRC W1KG15888

To input 150 pages in umé

༄༅། །ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མུ་ཏིག་གི་འཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ།།

དམ་པ་སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཐུབ་དབང་སྲས་བཅས་དང་། །བཀའ་བཞི་རྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་དང་ནི། །དམ་པ་ཡབ་སྲས་རྒྱུད་པར་བཅས་པ་ལ། །སྒོ་གསུམ་་་་་་་་་་་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་འཆི།
།སྐུའི་ལྷུན་པོ་ཡན་ལག་བདུན་གྱིས་སྤྲས། །གསུང་གི་ལྷུན་པོ་ཚང་དབྱངས་་་་་་་་སྒྲོག །ཐུགས་ཀྱི་ལྷུན་པོ་མཁྱེན་གཉིས་ཡོན་ཏན་་་་་་་། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྷན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་འདུད།
།ཆོས་སྐུའི་རྣམ་ཐར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །ལོངས་སྐུའི་རྣམ་ཐར་མཚན་དང་་་་་་་བྱད་ལྡན། །སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་ཐར་གང་ལ་གང་འདུལ་སྟོན། །རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་འདུད།
།དེ་ལྟར་གུས་
་་་