Topic:Biography

From Shangpa Resource Center

རྣམ་ཐར།

 • 'jam dbyangs kun dga' grol mchog gi thun mongs ma yin pa'i rnam par thar pa myong rgyan gyi me tog (Künga Zöpa)
  འཇམ་དབྱངས་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་གི་ཐུན་མོངས་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མྱོང་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག
 • Bdag gi don mngon du byas pa'i yi ge (Yenpa Lodé)
  བདག་གི་དོན་མངོན་དུ་བྱས་པའི་ཡི་གེ
 • Bla ma sangs rgyas dpon po'i rnam thar
 • Bla ma'i rnam thar dad pa'i gsol 'debs thar lam bgrod pa'i shing rta (Kalu Dorjé Chang, Bokar Rinpoché)
  བླ་མའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཐར་ལམ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ།
 • Chos rje byams pa dpal gyi rnam thar
  ཆོས་རྗེ་བྱམས་པ་དཔལ་གྱི་རྣམ་ཐར།
 • Chos rje gzhon nu grub kyi rnam thar (Shangtön Jangchup Sherab)
  མཁས་གྲུབ་ཆོས་རྗེ་གཞོན་ནུ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་བ།
 • Chos rje mus chen pa'i rnam thar
  ཆོས་རྗེ་མུས་ཆེན་པའི་རྣམ་ཐར།
 • Chos rje rin po che nam mkha'i rnal 'byor pa'i sku gsung thugs kyi rnam par thar pa mu tig gi 'phreng ba
  ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མུ་ཏིག་གི་འཕྲེང་བ
 • Chos rje sku 'da' ka'i rnam thar
  མཁས་གྲུབ་ཆོས་རྗེ་སྐུ་འདའ་ཀའི་རྣམ་ཐར།
 • Chos rje'i rnam par thar pa (Sangyé Tönpa)
  བླ་མ་ཆོས་རྗེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ།
 • Dpal ldan shangs pa'i chos skor gyi 'byung khungs yid kyi mun sel (Jetsün Taranatha)
  རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱིའི་རྣམ་བཞག་ལས་འཕྲོས་པའི་དཔལ་ལྡན་ཤངས་པའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ།
 • Grub chen chos 'byung rin chen pa'i rnam thar
  གྲུབ་ཆེན་ཆོས་འབྱུང་རིན་ཆེན་པའི་རྣམ་ཐར།
 • Khyung po tshul khrims mgon po'i rnam thar
  ཁྱུང་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་མགོན་པོའི་རྣམ་ཐར།
 • Khyung po'i rnam thar (Mokchokpa Rinchen Tsöndrü, Méu Tönpa, Shangom Chöseng, Rinchen Dorjé)
  བླ་མ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྣམ་ཐར་ཟུར་ཙམ།
 • Kun dga' grol mchog
  འཇམ་མགོན་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག
 • Lo chen 'gyur med bde chen
  སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་ལོ་ཆེན་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན།
 • Mkhas btsun sangs rgyas rgyal mtshan 'bum gyi rnam thar
  བླ་མ་མཁས་བཙུན་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་འབུམ་གྱི་རྣམ་ཐར།
 • Mkhas grub gtsang ma shangs ston
  བླ་མ་རྣམ་བཞིའི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ་ལེ་ཚན་བཞི། མཁས་གྲུབ་གཙང་མ་ཤངས་སྟོན།
 • Mkhas grub gtsang ma shangs ston gyi rnam thar (Rigpé Dorjé)
  མཁས་གྲུབ་གཙང་མ་ཤངས་སྟོན་གྱི་རྣམ་ཐར།
 • Mkhas grub rdo rje gzhon nu
  བླ་མ་རྣམ་བཞིའི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ་ལེ་ཚན་བཞི། མཁས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ།
 • Mnyam med chos rje rin po che sangs rgyas dpal bzang gi rnam thar
  མཉམ་མེད་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་གི་རྣམ་ཐར།
 • Mus chen nam mkha'i rnal 'byor
  བླ་མ་རྣམ་བཞིའི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ་ལེ་ཚན་བཞི། མུས་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར།
 • Mus chen rgyal mtshan dpal bzang
  བླ་མ་རྣམ་བཞིའི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ་ལེ་ཚན་བཞི། མུས་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་།
 • Myong ba rgyan gyi me tog ces bya ba thun mong gi sgo'i rnam thar
  མྱོང་བ་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་ཐུན་མོང་གི་སྒོའི་རྣམ་ཐར།
 • Ni gu ma'i rnam thar (Mokchokpa Künga Ö)
  ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་མ་ནི་གུ་མའི་རྣམ་ཐར།
 • Ras chen sangs rgyas seng+ge'i rnam thar
  རས་ཆེན་སངས་རྒྱས་སེངྒེའི་རྣམ་ཐར།
 • Rdo rje 'chang gi rnam thar (Mokchokpa Künga Ö)
  སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ།
 • Ri gong pa'i rnam thar (Sangyé Nyentön)
  བླ་མ་རི་གོང་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ།
 • Rmog lcog pa'i rnam thar
  བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་རྨོག་ལྕོག་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ།
 • Sangs rgyas ston pa'i nang gi rnam thar
  སངས་རྒྱས་སྟོན་པའི་ནང་གི་རྣམ་ཐར།
 • Sangs rgyas ston pa'i rnam thar mya ngan 'das chung ma
  རིན་པོ་ཆེ་སངས་རྒྱས་སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་མྱ་ངན་འདས་ཆུང་མ།
 • Shangs dkar ba rin chen rgyal mtshan gyi rnam thar
  ཤངས་དཀར་བ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྣམ་ཐར།
 • Shangs ston pa'i rnam thar (Tsangma Shangtön)
  ཤངས་སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར།
 • Skyabs rje ka lu rin po che karma rang byung kun khyab dpal bzang po mchog gi rnam thar (Lodrö Dönyö)
  སྐྱབས་རྗེ་ཀ་ལུ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་རང་བྱུང་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར།
 • Skyer sgang pa'i bka' rgya ma
  སྐྱེར་སྒང་པའི་རྣམ་ཐར་བཀའ་རྒྱ་མ།
 • Skyer sgang pa'i rnam thar
  བླ་མ་སྐྱེར་སྒང་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ།
 • Su kha sid+d+hi bde ba'i dngos grub kyi lo rgyus
  ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཞེས་པའམ་མཚན་གཞན་བདེ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
 • Su kha sid+d+hi bde ba'i dngos grub kyi lo rgyus 2
  བདེ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།
 • TA ra nA tha'i rnam thar
  རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་དགུང་ལོ་བཞི་པ་ཡན་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་ཤིག