Topic:Chö

From Shangpa Resource Center
Revision as of 10:18, 14 December 2019 by Sengue (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

གཅོད་ལུས་སྦྱིན།

Commentary

  • Lus sbyin zin bris mdor bsdus kun dga'i skyed tshal (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
    ཆོད་སྦྱིན་གྱི་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་ཀུན་དགའི་སྐྱེད་ཚལ།
  • Practice

  • Gcod yul rgya mtsho'i snying po stan thog gcig ma'i nyams len (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
    གཅོད་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཉམས་ལེན་པའི་ཚུལ་ཟབ་མོའི་ཡང་ཞུན།