Topic:Chadrupa

From Shangpa Resource Center

ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ།

Canonical description

 • Byin gyis rlabs pa'i nag po chen po nyams su len pa'i tshul
  བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་ནག་པོ་ཆེན་པོ་འདི་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་དཔལ་ཕྱག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཡིག་མངོན་རྟོགས་རྒྱས་པའི་ཡི་གེ
 • Lag len man ngag mngon rtogs bsgrub pa'i thabs 'bring po'i yi ge
  ལག་ཏུ་ལེན་པའི་མན་ངག་མངོན་པར་རྟོགས་པ་བཅས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་འབྲིང་པོའི་ཡི་གེ
 • Rnam pa gcig tu mngon rtogs bsdus pa'i yi ge (Khyungpo Neljor)
  རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་བསྡུས་པའི་ཡི་གེ
 • Chadrupa mchin kha

 • Mgon pa mchin kha'i 'khor gyi mngon rtogs
  མགོན་པ་མཆིན་ཁའི་འཁོར་གྱི་མངོན་རྟོགས།
 • Mgon po mchin kha sgrub pa'i man ngag dpral ba'i sin+d+hu ra la brten nas mkha' 'gro dbang du sdud pa'i zhal gdams
  མགོན་པོ་མཆིན་ཁ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་དཔྲལ་བའི་སིནྡྷུ་ར་ལ་བརྟེན་ནས་མཁའ་འགྲོ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་ཞལ་གདམས།
 • Chadrupa rgyan can

 • Mgon po rgyan can gyi sgrub skor yum can yang zer (Khyungpo Neljor)
  མགོན་པོ་རྒྱན་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་སྐོར་ཡུམ་ཅན་ཡང་ཟེར།
 • Chadrupa zhal gsum

 • Byin gyis brlabs pa nag po chen po zhal gsum phyag drug pa khrag 'thung gi sgrub pa (Saraha)
  བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ་ཁྲག་འཐུང་གི་སྒྲུབ་པ་དཔལ་ལྡན་ས་ར་ཧས་མཛད་པ།
 • Mgon po zhal gsum phyag drug pa'i sgrub thabs bsdus pa bram ze chen pos mdzad pa (Saraha)
  མགོན་པོ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོས་མཛད་པ
 • Commentary

 • Bsnyen sgrub las gsum gyi man ngag phyogs gcig tu bkod pa
  བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་མན་ངག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གསལ་ཞིང་རྒྱས་ལ་མ་སྦས་པར་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ།
 • Mgon po phyag drug pa'i bsnyen sgrub las gsum gyi rnam bzhag gsal bar phye ba khrigs su sdebs pa (Gelek Pelsang)
  ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་ཕྱེ་བ་ཁྲིགས་སུ་སྡེབ་པ་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པ།
 • Phyag drug pa'i bsnyen sgrub las gsum gyi man ngag phrin las lhun grub (Kalu Dorjé Chang)
  མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་མན་ངག་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ།
 • Consecration

 • Dpal mgon po'i rab gnas bsam 'phel yid bzhin nor bu (Sangyé Nyentön)
  ཤོག་དྲིལ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་དཔལ་མགོན་པོའི་རབ་གནས་བསམ་འཕེལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།
 • Fire offering

 • Mgon po'i sbyin bsreg gi cho ga (Gelek Pelsang)
  མགོན་པོའི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག
 • Mgon po'i sbyin bsreg gsal ba gsum ldan (Sangyé Tönpa)
  མགོན་པོའི་སྦྱིན་བསྲེག་གསལ་བ་གསུམ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྟོན་པས་མཛད་པ།
 • Fulfilling offering

 • Mgon po lcam dral 'khor bcas thugs dam skong tshul (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དན་བཅས་པ་ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་ཚུལ་མཉེས་པ་སུམ་ལྡན།
 • G.yang 'gugs

 • Ye shes mgon po 'khor bcas la brten pa'i g.yang 'gugs phrin las rmu zhags skor gsum (Kalu Dorjé Chang)
  བླ་མ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ལ་བརྟེན་པའི་ཚེ་གཡང་འགུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཕྱྭ་གཡང་རྨུ་ཞགས་སྐོར་གསུམ།
 • Ganapuja

 • Myur mdzad ye shes kyi mgon po la tshogs mchod (Kalu Dorjé Chang)
  མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ལ་ཚོགས་མཆོད།
 • Phyag drug pa'i tshogs (Kalu Dorjé Chang)
  ཕྱག་དྲུག་པའི་ཚོགས།
 • Grib sel

 • Grib sel gyi dbang bka'i tho yig
  གྲིབ་སེལ་གྱི་དབང་བཀའི་ཐོ་ཡིག
 • Grib sel khyad par can gyis man ngag
  གྲིབ་སེལ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་མན་ངག
 • Guru yoga

 • Mgon po snying zhugs 'pho ba dang bcas pa'i dmigs rim rgyun gyi rnal 'byor du bya ba'i tshul (Dalaï Lama Gendün Gyamtso)
  མགོན་པོ་སྙིང་ཞུགས་འཕོ་བ་དང་བཅས་པའི་དམིགས་རིམ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱ་བའི་ཚུལ།
 • Mgon po snying zhugs kyi gdams pa 'pho ba dang bcas pa
  མགོན་པོ་སྙིང་ཞུགས་ཀྱི་གདམས་པ་འཕོ་བ་དང་བཅས་པ།
 • Phyag drug pa snying zhugs dang 'brel ba'i bla ma'i rnal 'byor (Rölpé Dorjé)
  མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་སྙིང་ཞུགས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
 • Instructions

 • Bla ma rdo rje nag po chen po'i rgyan sgrub man ngag (Khyungpo Neljor)
  བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་རྒྱན་སྒྲུབ་མན་ངག
 • Bsnyen bsgrub las gsum gyi man ngag
  བསྙེན་བསྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་མན་ངག
 • Mdze thod dang mon thod la brten pa'i mnan gtad
  མཛེ་ཐོད་དང་མོན་ཐོད་ལ་བརྟེན་པའི་མནན་གཏད།
 • Spos sbyor gyi man ngag
  སྤོས་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག
 • Spos sbyor rgyas pa'i man ngag
  སྤོས་སྦྱོར་རྒྱས་པའི་མན་ངག
 • Invitation

 • Mkhas grub khyung pos mdzad pa'i spyan 'dren (Khyungpo Neljor)
  མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོས་མཛད་པའི་སྤྱན་འདྲེན།
 • Lineage story

 • Bla ma brgyud pa'i lo rgyus nyung ngu
  བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཉུང་ངུ་།
 • Long life sadhana

 • Tshe bdag mgon po mkha' 'gro bzhi bskor yum bcas kyi sgrub thabs (Khyungpo Neljor)
  ཚེ་བདག་མགོན་པོ་མཁའ་འགྲོ་བཞི་བསྐོར་ཡུམ་བཅས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས།
 • Mantra translation

 • Srog sngags dang shA sa na'i sngags dngos bshad pa
  སྲོག་སྔགས་དང་ཤཱ་ས་ནའི་སྔགས་དངོས་བཤད་པ།
 • Manual

 • Phyag drug pa'i khrid yig (Sangyé Tönpa)
  ཕྱག་དྲུག་པའི་ཁྲིད་ཡིག
 • Phyag drug ye shes mgon po'i khrid (Thangtong Gyelpo)
  ཉིང་ཁུའི་ཡན་ལག་ཕྱག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཁྲིད།
 • Master and Protector Inseparable

 • Bla ma mgon po dbyer med kyi bsgrub pa mgon po dpal sha ba ri pa la lan gsum gsung nas bka' rgyas btab pa'i chig rgyud ma (Shavaripa)
  བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བསྒྲུབ་པ་མགོན་པོ་དཔལ་ཤ་བ་རི་པ་ལ་ལན་གསུམ་གསུངས་ནས་བཀའ་རྒྱས་བཏབ་པའི་ཆིག་བརྒྱུད་མ།
 • Praise

 • Bram ze mchog sred kyis mdzad pa'i bstod pa rngams pa sgra sgrogs (Saraha)
  བྲམ་ཟེ་མཆོག་སྲེད་ཀྱིས་མཛད་པའི་བསྟོད་པ་རྔམས་པ་སྒྲ་སྒྲོགས།
 • Mgon po mthing dkar gnyis kyi mnga' gsol dge legs sprin phung (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་མཐིང་དཀར་གཉིས་ཀྱི་མངའ་གསོལ་དགེ་ལེགས་སྤྲིན་ཕུང་།
 • Mkhas grub rin po ches mdzad pa'i mgon po'i bstod pa (Gelek Pelsang)
  མཁས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་མགོན་པོའི་བསྟོད་པ།
 • Ye shes mgon po'i bstod pa rgya skad ma
  དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་བསྟོད་པ་རྒྱ་སྐད་མ།
 • Rlung bsgrub

 • 'khor gyis rlung sgrub la mi dbang snying shun la brten pa'i lha mo'i rlung sgrub kyi pha rol khrag nad kyi phung ba (Gelek Pelsang)
  །འཁོར་གྱི་རླུང་སྒྲུབ་ལ་མི་དབང་སྙིང་ཤུན་ལ་བརྟེན་པའི་ལྷ་མོའི་རླུང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཁྲག་ནད་ཀྱི་ཕུང་བ།
 • Dgra bo tshar bcod pa'i rlung bsgrub pa gtso bo dang 'khor gyi las tshogs gnyis kyi dang po la rdzas sngags ting nge 'dzin la brten pa'i mgon po'i rlung bsgrub kyi lo thog 'dzoms shing thog babs pa (Gelek Pelsang)
  དགྲ་བོ་ཚར་བཅོད་པའི་རླུང་བསྒྲུབ་པ་གཙོ་བོ་དང་འཁོར་གྱི་ལས་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་ལ། རྫས་སྔགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་པའི་མགོན་པོའི་རླུང་བསྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་ཐོག་འཛོམས་ཤིང་ཐོག་བབས་པ།
 • Dom gyi chu 'dzin la brten pa'i rlung sgrub kyi rab zhag bdun 'bring brgyad tha ma dgu la dgra po 'gum pa (Gelek Pelsang)
  དོམ་གྱི་ཆུ་འཛིན་ལ་བརྟེན་པའི་རླུང་སྒྲུབ་ཀྱི་རབ་ཞག་བདུན། འབྲིང་བརྒྱད། ཐ་མ་དགུ་ལ་དགྲ་བོ་འགུམ་པར།
 • Gtso 'khor yongs rdzogs kyi rlung sgrub kyi sngags gab sbas phyogs bsgrigs (Gelek Pelsang)
  གཙོ་འཁོར་ཡོང་རྫོགས་ཀྱི་རླུང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས་གབ་སྦས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་མཁས་གྲུབ་ཆོས་རྗེ་བསྒྲིགས་པ།
 • Lte khung nag po dang zangs khab kyi sbyor bar brten pa'i TAk+ki rA dza'i rlung sgrub kyis zhag gsum nas bsad pa (Gelek Pelsang)
  ལྟེ་ཁུང་ནག་པོ་དང་ཟངས་ཁབ་ཀྱི་སྦྱོར་བར་བརྟེན་པའི་ཊཀྐི་རཱ་ཛའི་རླུང་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཞག་གསུམ་ནས་བསད།
 • Lug nag gcan gzan gyis bsad pa'i rgyu ma bsten pa'i dzi na mi tra'i rlung sgrub kyi nyin mtshan go ldog ste tsha grang nad kyi bsad pa (Gelek Pelsang)
  ལུག་ནག་གཅན་གཟན་གྱིས་བསད་པའི་རྒྱུ་མ་བསྟེན་པའི་ཛི་ན་མི་ཏྲའི་རླུང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉིན་མཚན་གོ་ལྡོག་སྟེ་ཚ་གྲང་ནད་ཀྱི་བསད་པ།
 • Mgon po rgyan can la rten pas rlung bsgrub shin tu zab pa mchog sgrub pa'i man ngag (Gelek Pelsang)
  ཤོག་སྦྲེལ་ལྔ་པ་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་ནས་གསུངས་པའི་མགོན་པོ་རྒྱན་ཅན་ལ་བརྟེན་པས་རླུང་བསྒྲུབ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག
 • Mi brjid bu brten nas mgon po'i rlung sgrub kyis sbos te bsad pa (Gelek Pelsang)
  མི་བརྗིད་བུ་བརྟེན་ནས་མགོན་པོའི་རླུང་སྒྲུབ་ཀྱིས་སྦོས་ཏེ་བསད་པ།
 • Nag po rta'i chu 'dzin la brten nas bdud kyi skyes bu trak+shad kyi rlung sgrub kyis zhag gsum na gsod pa (Gelek Pelsang)
  ནག་པོ་རྟའི་ཆུ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་བདུད་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་ཏྲཀྴད་ཀྱི་རླུང་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཞག་གསུམ་ན་གསོད་པ།
 • Sadhana

 • Nag po chen po'i sgrub thabs (Khyungpo Neljor)
  དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས།
 • Phyag drug pa'i sgrub thabs (Jetsün Taranatha)
  དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་གཏེར་མཛོད།
 • Rang byin gyis rlabs pa'i nag po chen po'i sgrub thabs dpal sha ba ris bdzad pa (Shavaripa)
  རང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དཔལ་ཤ་བ་རི་པས་མཛད་པ།
 • Secret sadhana

 • Mgon po gsang sgrub kyi dbang chog (Khyungpo Neljor)
  མགོན་པོ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ཆོག
 • Sha ba ri pa'i mgon po gsang sgrub kyi rgya gzhung (Shavaripa)
  ཤ་བ་རི་པའི་མགོན་པོ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱ་གཞུང་།
 • Story

 • Phyag drug pa'i chos skor byung tshul (Jetsün Taranatha)
  དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་ཆོས་སྐོར་བྱུང་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས།
 • Ye shes mgon po thugs bskyed pa'i lo rgyus mai tri pas khyung po rnal 'byor la gsung pa (Maitripa)
  ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཐུགས་བསྐྱེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་མཻ་ཏྲི་པས་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཀོ་ས་ལ་བྷི་ཀྵིའི་དུར་ཁྲོད་དུ་གསུངས་པ།
 • Tantra

 • Dpal nag po chen po'i rgyud
  དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད།
 • Torma offering

 • Mgon po'i gtor bsngo'i dus kyi zur 'debs
  དཔལ་མགོན་པོའི་གཏོར་བསྔོའི་དུས་ཀྱི་ཟུར་འདེབས།
 • Mgon po'i gtor chog rgyas pa'i kha skong (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  དཔལ་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་གཏོར་ཆོག་རྒྱས་པའི་ཁ་སྐོང་དམིགས་རིམ་དང་བཅས་པ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ།
 • Myur mdzad ye shes mgon po'i gtor 'bul (Gyurmé Dechen)
  མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་གཏོར་འབུལ།
 • Phyag drug pa'i gtor chog bsdus pa (Jetsün Taranatha)
  མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆོག་བསྡུས་པ་དབུ་ཕྱོགས།
 • Torma offering instructions

 • Gtor chen gyi zhal gdam
  གཏོར་ཆེན་གྱི་ཞལ་གདམ།
 • Gtor ma 'bul lugs bsnyen pa'i tshul du bsgrub pa
  གཏོར་མ་འབུལ་ལུགས་བསྙེན་པའི་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབ་པ།
 • Torma ritual

 • Mgon po'i gtor sgrub
  དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་གཏོར་སྒྲུབ།
 • Phyag drug pa'i sgrub thabs (Jetsün Taranatha)
  དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་གཏེར་མཛོད།
 • Vajrayogini Four Deities

 • Gu na a ka ra dang a tha na badz+ra gnyis las brgyud pa'i lha bzhi dril sgrub kyi lam rim mkha' spyod ma'i sgrub thabs mngon rtogs
  གུ་ན་ཨ་ཀ་ར་དང་ཨ་ཐ་ན་བཛྲ་གཉིས་ལས་བརྒྱུད་པའི་ལྷ་བཞི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྗེ་བཙུན་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་མངོན་པར་རྟོགས་པ།
 • Rnal 'byor ma'i sgrub thabs a tha na badz+ra gyis mdzad pa
  རྣལ་འབྱོར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཨ་ཐ་ན་བཛྲ་གྱིས་མཛད་པ།
 • Various

 • 'brub khung ling+ga 'khor lo sogs bstan pa las kyi 'khor lo (Gelek Pelsang)
  འབྲུབ་ཁུང་ལིངྒ་འཁོར་ལོ་སོགས་བསྟན་པ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་རཱ་ཧུ་ལས་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་ལ་གནང་བས་གསང་བའི་ནོར།
 • 'khor lo'i sgo nas dgra bgegs bsad pa'i las sbyor mgon po mdos kyi zhangs pa lo tsA ba gnang ba (Khyungpo Neljor)
  འཁོར་ལོའི་སྒོ་ནས་དགྲ་བགེགས་བསད་པའི་ལས་སྦྱོར་མགོན་པོ་དངོས་ཀྱིས་ཤངས་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་གནང་བ།
 • Bgegs kyi rgyal po la brten pa'i pra 'bebs pa'i man ngag
  བགེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་པྲ་འབེབས་པའི་མན་ངག
 • Bsad pa gnam lcags dug mda' nag po bzlog bsrung ba stobs bskye bzlog nyams pa kun gso (Khyungpo Neljor)
  བསད་པ་གནམ་ལྕགས་དུག་མདའ་ནག་པོ།
 • Bsgrub khrigs yid bzhin nor bu (Khyungpo Neljor)
  ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཆོས་སྐོར་ལས་བསྒྲུབ་ཁྲིགས་ཡི་བཞིན་ནོར་བུ།
 • Byin gyis brlabs pa nag po chen po'i gnod sbyin bzhi gnad nas bskul ba'i zhal gdams chig rgyud ma
  ཤོག་དྲིལ་བརྒྱད་པ་ལས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་གནོད་སྦྱིན་བཞི་གནད་ནས་བསྐུལ་བའི་ཞལ་གདམས་ཆིག་བརྒྱུད་མ།
 • Bzlog pa stobs chen byugs bzlogs
  བཟློག་པ་སྟོབས་ཆེན་བྱུགས་བཟློགས།
 • Dpal ma hA ka la phyag drug pa'i las tshogs rgya gzhung dang bcas pa
  དཔལ་མ་ཧཱ་ཀ་ལ་ཕྱག་དྲུག་པའི་ལས་ཚོགས་རྒྱ་གཞུང་དང་བཅས་པ།
 • Drag po'i ser ba 'bebs pa'i man ngag (Gelek Pelsang)
  དྲག་པོའི་སེར་བ་འབེབས་པའི་མན་ངག
 • Gdams pa gnad dgu ma (Gelek Pelsang)
  མནན་པ་འདོན་པ། བཅིངས་པ་འགྲོལ་བ། བསྡམས་པ་བཅད་པ། ངག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ། སྔགས་ཀྱི་མཐུ་བསྐྱེད་པ། བཟླས་པའི་དབལ་གསོ་བ། སོ་ལ་ངར་བླུད་པ། མཆུ་ལ་དུག་བརྐུ་བ། ལྕེ་ལ་སྤུ་གྲི་འདོགས་པ
 • Gnas gsum dang bcas pa rgya gar mkhas grub kyi man ngag bla ma'i gdams pa shangs ston gyis yi ger bkod pa (Tsangma Shangtön)
  གནད་གསུམ་དང་བཅས་པ་རྒྱ་གར་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་མན་ངག་བླ་མའི་གདམས་པ་ཤངས་སྟོན་གྱིས་ཡི་གེར་བཀོད་པ།
 • Gnas khang bsil ba'i tshal gyi dur khrod ltar bya ba'i man ngag thun mong ma yin pa'i rten bca' thabs chig brgyud ma
  གནས་ཁང་བསིལ་བའི་ཚལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་ལྟར་བྱ་བའི་མན་ངག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྟེན་བཅའ་ཐབས་ཆིག་བརྒྱུད་མ།
 • Grib sel gnad dbab kyi gdams pa sangs rgyas gnyan ston yan chig rgyud gnad yig yid bzhin nor bu (Gelek Pelsang, Sangyé Nyentön)
  ཤོག་དྲིལ་དྲུག་པ་ལ་གྲིབ་སེལ་གནད་དབབ་ཀྱི་གདམས་པ་སངས་རྒྱས་གཉན་སྟོན་ཡན་ལ་ཆིག་བརྒྱུད་ལ་གནད་ཡིག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུར་གྲགས་པ་སངས་རྒྱས་གཉན་སྟོན་གྱིས་མཛད་པ།
 • Gtor chen byin rlabs
  གཏོར་ཆེན་བྱིན་རླབས།
 • Gtsang rigs dpal mgon don lnga sogs dam can rgya mtsho'i bskul
  དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་འཁོར་གཙང་རིགས་དཔལ་མགོན་དོན་ལྔ་སོགས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་བསྐུལ།
 • Gtso 'khor rnams kyi dbang bskur skabs dang skang bshags dus su 'kho ba rgyan gyi mnga' dbul (Khyungpo Neljor)
  གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་སྐབས་དང་བཤགས་དུས་སུ་འཁོ་བ་རྒྱན་གྱི་མངའ་དབུལ།
 • Gu gul gyi bsnyen pas bgegs bskrod pa
  གུ་གུལ་གྱི་བསྙེན་པས་བགེགས་བསྐྲོད།
 • Lam 'gro ba'i tshe bar chad bsrung ba
  ལམ་དུ་འགྲོ་བའི་ཚེ་བར་ཆད་བསྲུང་བ།
 • Mchod rten phur pa la brten pa'i sha bzlog
  མཆོད་རྟེན་ཕུར་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཤ་བཟློག
 • Mgon po 'khor bcas mnyes byed gtor chog bskang ba dang bcas pa bar chad kun sel
  མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་མཉེས་པར་བྱེད་པའི་གཏོར་ཆོག་བསྐང་བ་དང་བཅས་པ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ།
 • Mgon po yab yum kyi srog gi 'khor lo man ngag gzhan la med pa'i khyad chos
  ཤོག་དྲིལ་བཅུ་པ་ལ་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་མན་ངག་གཞན་ལ་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས།
 • Mgon po zhal gsum phyag drug par brten pa'i bsrung ba rdo rje'i char 'bebs
  ཤོག་དྲིལ་གཉིས་པར་མགོན་པོ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པར་བརྟེན་པའི་བསྲུང་བ་རྡོ་རྗེའི་ཆར་འབེབས།
 • Mgon po'i gnad 'bebs dngos grub kun 'byung (Khyungpo Neljor)
  མགོན་པོའི་གྲིབ་སེལ་གྱི་བཀའ་ནང་ལུགས་ཡིན།
 • Mgon po'i gtor rdzongs gtsang sbyar ma
  དཔལ་མགོན་པོའི་གཏོར་རྫོངས་གཙང་སྦྱར་མ།
 • Mgon po'i las sbyor shangs khrag gi shog dril sogs tshan pa drug (Gelek Pelsang)
  མགོན་པོའི་ལས་སྦྱོར་ཤངས་ཁྲག་གི་ཤོག་དྲིལ་སོགས་ཚན་པ་དྲུག
 • Mgon po'i phyag dar ram bris sku bzhengs pa'i man ngag
  མགོན་པོའི་ཕྱག་དར་རམ་བྲིས་སྐུ་བཞེངས་པའི་མན་ངག
 • Mgon po'i spos sbyor rgyas bsdus kyi lag len (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  མགོན་པོའི་སྤོས་སྦྱོར་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་ལག་ལེན།
 • Mkha' 'gro dbang du bsdud cing gnod sbyin thams cad gnas nas bskul ba'i gnad 'bebs yid bzhin nor bu dang bcas pa
  མཁའ་འགྲོ་དབང་དུ་བསྡུད་ཅིང་གནོད་སྦྱིན་ཐམས་ཅད་གནད་ནས་བསྐུལ་བའི་གནད་འབེབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་བཅས་པ།
 • Mkhas grub thams cad mkhyen pas mgon po'i bskor mdzad pa'i them yig (Gelek Pelsang)
  མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་མགོན་པོའི་སྐོར་ལེགས་པར་རྩད་བཅད་ཅིང་དག་ཐེར་ལེགས་པར་མཛད་པའི་ཐེམ་ཡིག
 • Myur mdzad ye shes mgon po'i gtor sgrub lag len (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  དཔལ་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་གཏོར་སྒྲུབ་ཆེན་མོའི་ལག་ལེན་བལྟས་མཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་རྫིང་བུ།
 • Ngan sngags srin mo me khyer (Gelek Pelsang)
  ངན་སྔགས་སྲིན་མོ་མེ་ཁྱེར
 • Rmi lam ngan pa bzlog thabs
  རྨི་ལམ་ངན་པ་བཟློག་ཐབས།
 • Rten bzhi gnad gsum
  རྟེན་བཞི་གནད་གསུམ་འདི་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་ཡོད་པའི་མཐུན་མོང་བ།
 • Rten bzhi'i gdam pa thun mong ma yin pa
  རྟེན་བཞིའི་གདམས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ།
 • Rus pa'i lte ba'i tsakra grong khyer dkrugs pa dang lus ngag yid gsum nan pa rnams kyi zhal shes be'u bum nag po'i snying po chags pa rnam gsum gyi man ngag rtags kyi rim pa shog dril nag po'i man ngag rnams (Gelek Pelsang)
  རུས་པའི་ལྟེ་བའི་ཙཀྲ་གྲོང་ཁྱེར་དཀྲུགས་པ་དང་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མནན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ཤེས་བེའུ་བུམ་ནག་པོའི་སྙིང་པོ་ཆགས་པ་རྣམ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་རྟགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཤོག་དྲིལ་ནག་པོའི་མན་ངག་རྣམས།
 • Shog dril dmar po'i man ngag skor (Gelek Pelsang)
  ཤོག་དྲིལ་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་ཤོག་དྲིལ་དམར་པོའི་མན་ངག་བསྐོར།
 • Shog dril rnams kyi man ngag gab sbas dkrug pa rnams gsal byed zhal shes shog dril shin tu gsang zhing sba ba bya ba
  ཤོག་དྲིལ་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་ཤོག་དྲིལ་རྣམས་ཀྱི་མན་ངག་གབ་སྦས་དཀྲུག་པ་རྣམས་གསལ་བྱེད་ཞལ་ཤེས་ཤོག་དྲིལ་ཤིན་ཏུ་གསང་ཞིང་སྦ་བ་བྱ་བ།
 • Slob dpon d+ha na saM kri tas gnod sbyin bzhi dam la btags nas mgon po gtso 'khor gyi tshul du lhan cig sgrub pa'i sbrags sgrub dug lta bu'i man ngag (Khyungpo Neljor)
  སློབ་དཔོན་དྷ་ན་སཾ་ཀྲི་ཏས་གནོད་སྦྱིན་བཞི་དམ་ལ་བཏགས་ནས་མགོན་པོ་གཙོ་འཁོར་གྱི་ཚུལ་དུ་ལྷན་ཅིག་སྒྲུབ་པའི་སྦྲགས་སྒྲུབ་དུག་ལྟ་བུའི་མན་ངག་ཡོད་པ་ས་མ་ཡ།
 • Slob dpon mtsho skyes kyis mdzad pa'i gnad lngas chos skyong drag tu bskul ba'i man ngag (Padmasambhava?)
  ཤོག་སྒྲོལ་བཞི་པ་ལས་སློབ་དཔོན་མཚོ་སྐྱེས་ཀྱི་མཛད་པའི་གནད་ལྔས་ཆོས་སྐྱོང་དྲག་ཏུ་བསྐུལ་བའི་མན་ངག
 • Sri'u gso ba'i gdams pa
  སྲིའུ་གསོ་བའི་གདམས་པ།
 • Tho phur la brten pa'i ser bsrung
  ཐོ་ཕུར་ལ་བརྟེན་པའི་སེར་བསྲུང་།
 • Thun mong ma yin pa shog dril dang bsrung ba 'bri thabs rdo rje'i go cha (Khyungpo Neljor)
  ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཤོག་དྲིལ་སྐོར་ལ། ཤོག་དྲིལ་དང་བསྲུང་བ་འབྲི་ཐབས་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ་བླ་མ་ཤངས་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་ནག་པོ་ཆེན་པོས་སྨྲས་པ།
 • Tshogs rnams kyi zur 'debs kyi zhal shes shin tu gsang ba'i yig chung rnams (Gelek Pelsang)
  ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཟུར་འདེབས་ཀྱི་ཞལ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་ཡིག་ཆུང་རྣམས།
 • Yungs kar gyis bsnyen pas bgegs tshar bcad pa
  ཡུངས་ཀར་གྱིས་བསྙེན་པས་བགེགས་ཚར་བཅད་པ།