Topic:Chakrasamvara

From Shangpa Resource Center

འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལྷ་ལྔ། བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔ།

Canonical description

 • 'khor lo sdom pa lha lnga'i mngon rtogs (Gyeltsen Bum)
  འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལྷ་ལྔའི་མངོན་རྟོགས།
 • Khyung po rnal 'byor lugs kyi bde mchog lha lnga'i mngon rtogs (Khyungpo Neljor)
  ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་མངོན་རྟོགས།
 • Ni gu lugs kyi bde mchog lha lnga'i sgrub thabs (Jetsün Taranatha)
  ནི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས།
 • Commentary

 • Bde mchog lha lnga'i sgrub thabs rnam par bshad pa zab don (Jetsün Taranatha)
  ཤངས་ལུགས་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཟབ་དོན་གསལ་བྱེད།
 • Ganachakra

 • Bde mchog lha lnga'i tshogs 'khor phrin las yar 'phel (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  ནི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་ཡར་འཕེལ།
 • Mandala ritual

 • Bde mchog lha lnga'i dkyil chog (Jetsün Taranatha)
  ནི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་ཆོག
 • Offering verses

 • Bde mchog lha lnga'i mchod phreng
  ༄༅། །བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་མཆོད་ཕྲེང་།
 • Sadhana

 • Bde mchog mkha' spyod rig 'dzin (Ghantapa)
  བདེ་མཆོག་མཁའ་སྤྱོད་རིག་འཛིན།
 • Ni gu lugs kyi bde mchog lha lnga'i sgrub thabs (Jetsün Taranatha)
  ནི་གུ་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས།
 • Secret sadhana

 • Dpal 'khor lo sdom pa myur du sgrub pa'i thabs (Niguma)
  དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས།
 • Seven syllabes of Avadhuti

 • Bde mchog dbu ma yig bdun (Niguma)
  བདེ་མཆོག་དབུ་མ་ཡིག་བདུན།
 • Dbu ma yi ge bdun lugs gcig (Khyungpo Neljor)
  དབུ་མ་ཡི་གེ་བདུན་ལུགས་གཅིག