Topic:Chandali

From Shangpa Resource Center

ཐབས་ལམ་གཏུམ་མོ།

Instructions

 • Gtum mo gtan thog gcig ma (Jetsün Taranatha)
  གཏུམ་མོ་གཏན་ཐོག་གཅིག་མ།
 • Gtum mo skom du 'thung ba bde drod zhal sbyor
  གཏུམ་མོ་སྐོམ་དུ་འཐུང་བ་བདེ་དྲོད་ཞལ་སྦྱོར།
 • Sgyu lus sbas don gyi zin bris shangs ston gyis mdzad pa (Tsangma Shangtön)
  སྒྱུ་ལུས་སྦས་དོན་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཤངས་སྟོན་གྱིས་མཛད་པ།
 • Skom du 'thung ba bde drod zhal sbyor gyi yig chung
  སྐོམ་དུ་འཐུང་བ་བདེ་དྲོད་ཞལ་སྦྱོར་གྱི་ཡིག་ཆུང་།
 • Zhal shes bla ma'i gtum mo (Niguma)
  ཞལ་ཤེས་བླ་མའི་གཏུམ་མོ།
 • Yantra

 • Ni gu chos drug gi 'khrul 'khor rtsa tshig bde chen 'dod 'jo
  ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་འཁྲུལ་འཁོར་རྩ་ཚིག་བདེ་ཆེན་འདོད་འཇོ།
 • Thabs lam 'khrul 'khor dang 'chi med 'khrul 'khor
  ཐབས་ལམ་འཁྲུལ་འཁོར་དང་འཆི་མེད་འཁྲུལ་འཁོར།