Topic:Chant

From Shangpa Resource Center

མགུར་དབྱངས།

 • 'dra ba drug gi glu chung mos ldan snying gi gdung sel (Bokar Rinpoché)
  འདྲ་བ་དྲུག་གི་གླུ་ཆུང་མོས་ལྡན་སྙིང་གི་གདུང་སེལ།
 • Bla ma shangs ston gyis rgyal mtshan 'bum la gdams pa'i gsung (Tsangma Shangtön)
  བླ་མ་ཤངས་སྟོན་གྱིས་རྒྱལ་མཚན་འབུམ་ལ་གདམས་པའི་གསུང་།
 • Do ha rdo rje'i tshig rkang dang mgur dbyangs bsgrigs thos pa don ldan (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དོ་ཧ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་དང་མགུར་དབྱངས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ཐོས་པ་དོན་ལྡན་བྱིན་རླབས་རྒྱ་མཚོ།
 • Gsol 'debs mos gus 'dren pa'i gshog yangs (Bokar Rinpoché)
  གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་འདྲེན་པའི་གཤོག་ཡངས།
 • Ni gu'i mgur (Jetsün Taranatha)
  ནི་གུའི་མགུར
 • Rang gzhan la gros 'debs dpyid kyi rgyal mo'i mgrin glu yid kyi gdung sel (Bokar Rinpoché)
  རང་གཞན་ལ་གྲོས་འདེབས་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་མགྲིན་གླུ་ཡིད་ཀྱི་གདུང་སེལ།
 • Rang sems bla mar ngo sprod pa'i rdo rje'i mgur (Öntön Kyergangpa)
  རང་སེམས་བླ་མར་ངོ་སྤྲོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་མགུར།
 • Rdo rje 'chang karma rang byung kun khyab kyi rdo rje'i gsung byin rlabs can phyogs sdom (Kalu Dorjé Chang)
  རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀརྨ་རང་བྱུང་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་ཕྱོགས་སྡོམ།