Topic:Chenrezi

From Shangpa Resource Center

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས།

Initiation

 • Thugs rje chen po gtso 'khor gsum gyi rjes gnang sogs (Öntön Kyergangpa)
  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་སོགས།
 • Instructions

 • Grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po la thugs rje chen pos dngos su gnang ba'i snying po yi ge drug pa'i nyams len gyi gzhung gsal byed dang bcas pa (Künga Drölchok)
  གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་གནང་བའི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་ཉམས་ལེན་གྱི་གཞུང་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པ།
 • Smar khrid skyer sgang pa'i lugs kyi khrid
  སྨར་ཁྲིད་སྐྱེར་སྒང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིད།
 • Thugs rje chen po gtso 'khor gsum gyi rjes gnang sogs (Öntön Kyergangpa)
  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་སོགས།
 • Sadhana

 • Spyan ras gzigs kyi bsgom bzlas (Thangtong Gyelpo)
  གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་གསུང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྒོམ་བཟླས།
 • Secret sadhana

 • Thugs rje chen po'i gsang sgrub skyer sgang lugs kyi skor (Öntön Kyergangpa, Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé, Sangyé Püntsok)
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པའི་ཟབ་ཆོས་གསང་སྒྲུབ་སྐོར་ལྔ་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གསང་སྒྲུབ་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་སྐོར།