Topic:Consecration

From Shangpa Resource Center

རབ་གནས།

Initiation

 • Thugs rje chen po gtso 'khor gsum gyi rjes gnang sogs (Öntön Kyergangpa)
  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་སོགས།
 • Instructions

 • Rab gnas bka' rgya ma rab gnas kyi zhal gdams
  རབ་གནས་བཀའ་རྒྱ་མ་རབ་གནས་ཀྱི་ཞལ་གདམས།
 • Rab gnas bka' rgya ma'i chog sgrigs
  རབ་གནས་བཀའ་རྒྱ་མའི་ཆོག་སྒྲིགས།
 • Rab gnas bka' rgya ma'i zhal gdams
  རབ་གནས་བཀའ་རྒྱ་མ།
 • Rab gnas kyi zhal gdams
  རབ་གནས་ཀྱི་ཞལ་གདམས།
 • Thugs rje chen po gtso 'khor gsum gyi rjes gnang sogs (Öntön Kyergangpa)
  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་རྗེས་གནང་སོགས།
 • Ritual

 • Khyung po mdzad pa'i rab gnas bka' rgya ma (Khyungpo Neljor)
  རིག་འཛིན་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་མཛད་པའི་རབ་གནས་བཀའ་རྒྱ་མ།