Topic:Dügön Trakshad

From Shangpa Resource Center

བདུད་མགོན་ཏྲཀྵད།

Sadhana

  • Bdud mgon trag shad la brten pa'i dpal mgon po nag po'i man ngag chig sgrub spu gri me dbal
    བདུད་མགོན་ཏྲཀྴད་ལ་བརྟེན་པའི་དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ནག་པོའི་མན་ངག་ཆིག་སྒྲུབ་སྤུ་གྲི་མེ་དབལ་སོགས།
  • Various

  • Trag shad kyi ba dan la brten nas bskrad par byed pa (Gelek Pelsang)
    ཏྲཀྴད་ཀྱི་བ་དན་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐྲད་པར་བྱེད་པ།