Topic:Dream Yoga

From Shangpa Resource Center

རྨི་ལམ།

  • Ni gu ma'i dmigs pa gsum bskor (Niguma)
    ནི་གུ་མའི་དམིགས་པ་གསུམ་བསྐོར།
  • Ni gu ma'i dmigs pa lnga skor (Niguma)
    ནི་གུ་མའི་དམིགས་པ་ལྔ་སྐོར།