Topic:Five Tantra Classes

From Shangpa Resource Center

རྒྱུད་སྡེ་ལྷ་ལྔ།

Canonical description

 • Rgyud sde lnga'i lha gtso bor bsdus pa'i man ngag (Jetsün Taranatha)
  རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་ལྷ་ལྔ་གཙོ་བོར་བསྡུས་པའི་མན་ངག་བླ་མ་གོང་མའི་ཕྱག་ལེན།
 • Rgyud sde lnga'i mngon par rtogs pa (Khyungpo Neljor)
  རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ།
 • Rgyud sde lnga'i mngon rtogs bsdus pa
  རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་མངོན་རྟོགས་བསྡུས་པ།
 • Rgyud sde lnga'i mngon rtogs gtor ma dang bcas pa (Khyungpo Neljor)
  རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་མངོན་རྟོགས་གཏོར་མ་དང་བཅས་པ།
 • Instructions

 • Bla ma ra hu la'i rgyud sde lnga'i zhal gdams (author unknown)
  བླ་མ་ར་ཧུ་ལའི་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་ཞལ་གདམས།
 • Mandala ritual

 • Rgyud sde lnga gtso bsdus bdag 'jug dang smin grol snying po (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  རྒྱུད་སྡེ་ལྔ་གཙོ་བསྡུས་ལ་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་ཆོག་བདག་འཇུག་དང་བཅས་པ་སྨིན་གྲོལ་སྙིང་པོ།
 • Rgyud sde lnga'i dkyil 'khor chen por dbang bskur mtshams sbyor snang ba'i go 'byed (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བའི་མཚམས་སྦྱོར་སྣང་བའི་གོ་འབྱེད།
 • Rgyud sde lnga'i dkyil 'khor gyi cho ga don gsal (Jetsün Taranatha)
  དཔལ་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་དོན་གསལ་རྒྱས་བྱེད།
 • Mandala ritual addenda

 • Mdun bskyed kyi dkyil 'khor la sbyang ba bya ba (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སྦྱང་བ།
 • Manual

 • Rgyud sde lnga'i gtso bsdus kyi bsnyen yig (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་གཙོ་བསྡུས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ།
 • Sadhana

 • Dpal rgyud sde lnga'i rgya gzhung (Dorjé Denpa, Khyungpo Neljor)
  དཔལ་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་རྒྱ་གཞུང་།
 • Rgyud sde lnga'i dkyil 'khor sgrub thabs (Jetsün Taranatha)
  རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས།
 • Rgyud sde lnga'i lha gtso bor bsdus pa'i man ngag (Jetsün Taranatha)
  རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་ལྷ་ལྔ་གཙོ་བོར་བསྡུས་པའི་མན་ངག་བླ་མ་གོང་མའི་ཕྱག་ལེན།
 • Rgyud sde lnga'i sgrub thabs gcig tu bsdus pa bskyed rim kun gsal sngags phreng gtor chog rnams
  རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་བསྐྱེད་རིམ་ཀུན་གསལ་སྔགས་ཕྲེང་གཏོར་ཆོག་རྣམས།
 • Sadhana addenda

 • Bde mchog gi skyabs sems (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  བདེ་མཆོག་གི་སྐྱབས་སེམས།