Topic:Five dakini

From Shangpa Resource Center

མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ།

Initiation

 • Mkha' 'gro sde lnga'i sgrub thabs rjes gnang (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  ཤངས་ལུགས་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ།
 • Sadhana

 • Mkha' 'gro sde lnga'i sgrub thabs rjes gnang (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  ཤངས་ལུགས་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ།
 • Torma offering

 • Mkha' 'gro sde lnga'i mchod gtor 'bul ba'i lag len (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བ་དཀྱུས་མ་ཙམ་གྱི་ལག་ལེན་བྱེད།