Topic:Hayagriva

From Shangpa Resource Center

རྟ་མགྲིན།

Commentary

 • Skyer sgang rta mgrin bsnyen yig (Jetsün Taranatha)
  དཔལ་རྟ་མགྲིན་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།
 • Secret sadhana

 • Las byang dregs pa kun 'dul gyi zur 'debs pad+ma rA ga'i phreng ba (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བྱང་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཟུར་འདེབས་པདྨ་རཱ་གའི་ཕྲེང་བ།
 • Rta mchog rol pa'i las byang (Jetsün Taranatha)
  དཔལ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ལས་བྱང་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ།
 • Various

 • Rta mgrin la brten pa'i bsrung ba rdo rje'i char 'bebs thun min zhal shes
  རྟ་མགྲིན་ལ་བརྟེན་པའི་བསྲུང་བ་རྡོ་རྗེའི་ཆར་འབེབས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཞལ་ཤེས།