Topic:Immortality

From Shangpa Resource Center

འཆི་མེད།

Chant

 • Chos rje ston pa'i 'chi med (Sangyé Tönpa)
  ཆོས་རྗེ་སྟོན་པའི་འཆི་མེད།
 • Rdo ston 'chi med (Sangyé Tönpa)
  རྡོ་སྟོན་འཆི་མེད།
 • Sems 'chi med du ngo sprod pa'i rdo rje'i mgur (Öntön Kyergangpa)
  སེམས་འཆི་མེད་དུ་ངོ་སྤྲོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་མགུར།
 • Sems 'chi med du ston pa'i rdo rje'i gsung (Sangyé Nyentön)
  སེམས་འཆི་མེད་དུ་སྟོན་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་།
 • Sems 'chi med rdo rje'i mgur (Mokchokpa Rinchen Tsöndrü)
  སེམས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་མགུར།
 • Commentary

 • 'chi med grub pa'i 'grel pa
  འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་འགྲེལ་པ།
 • 'chi med ye shes kyi khrid
  འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྲིད།
 • Rang sems 'chi med rang grol gyi zin bris snying gi thig le (Jamyang Khyentsé Wangchuk)
  རང་སེམས་འཆི་མེད་རང་གྲོལ་གྱི་ཟིན་བྲིས་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ།
 • Sems 'chi med kyi 'grel pa zung 'jug gsal ba (Sangyé Pelsang)
  སེམས་འཆི་མེད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཟུང་འཇུག་གསལ་བ།
 • Instructions

 • 'chi med kyi zhal gdams mthong grol yid bzhin nor bu
  འཆི་མེད་ཀྱི་ཞལ་གདམས་མཐོང་གྲོལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།
 • 'chi med rang grol gyi zhal gdams (Sangyé Tönpa)
  འཆི་མེད་རང་གྲོལ་གྱི་ཞལ་གདམས།
 • Chos rje ston pa'i 'chi med (Sangyé Tönpa)
  ཆོས་རྗེ་སྟོན་པའི་འཆི་མེད།
 • Gser chos phyi ma bzhi'i snying po rje btsun tA ra nA tha'i gsungs (Jetsün Taranatha)
  གསེར་ཆོས་ཕྱི་མ་བཞིའི་སྙིང་པོ་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་ལས་བྱུང་བ།
 • Lus gsum 'chi med rang grol (Khyungpo Neljor)
  ལུས་གསུམ་འཆི་མེད་རང་གྲོལ།
 • Rang sems 'chi med rang grol (Sangyé Tönpa)
  རང་སེམས་འཆི་མེད་རང་གྲོལ།
 • Sems 'chi med kyi khrid (Künga Drölchok)
  སེམས་འཆི་མེད་ཀྱི་ཁྲིད།
 • Lineage prayer

 • 'chi med 'khrul 'khor (Sangyé Tönpa)
  འཆི་མེད་འཁྲུལ་འཁོར།
 • 'chi med 'khrul 'khor gyi rgyud 'debs
  འཆི་མེད་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་རྒྱུད་འདེབས།
 • Manual

 • Lus sems 'chi med kyi khrid (Thangtong Gyelpo)
  ནི་གུའི་ཡན་ལག་ལུས་སེམས་འཆི་མེད་ཀྱི་ཁྲིད།
 • Sems 'chi med kyi khrid yig rgyal mtshan 'bum gyi mdzad pa (Gyeltsen Bum)
  སེམས་འཆི་མེད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག
 • Vajra verses

 • 'bras bu lus 'chi med kyi rtsa ba (Virupa)
  འབྲས་བུ་ལུས་འཆི་མེད་ཀྱི་རྩ་བ།
 • Sems 'chi med kyi rtsa ba (Niguma, Lendarma Lodrö)
  སེམས་འཆི་མེད་ཀྱི་རྩ་བ།
 • Yantra

 • 'chi med 'khrul 'khor (Sangyé Tönpa)
  འཆི་མེད་འཁྲུལ་འཁོར།
 • 'chi med 'khrul 'khor gyi lag len (Sangyé Tönpa)
  འཆི་མེད་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་ལག་ལེན།
 • 'chi med grub pa'i 'khrul 'khor sum cu rtsa gnyis kyi lag len (Sangyé Tönpa)
  འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་ལག་ལེན་གསལ་བྱེད་ཉི་མ།
 • 'chi med kyi 'khrul 'khor sum bcu pa bcu gsum pa brgyad pa rnams
  འཆི་མེད་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་སུམ་བཅུ་པ། བཅུ་གསུམ་པ། བརྒྱད་པ་རྣམས།
 • 'khrul 'khor rnams kyi 'grol (Namkha Peljor)
  འཁྲུལ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་འགྲོལ།
 • Lus 'chi med kyi 'khrul 'khor rtsa tshig 'chi med grub pa
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པའི་ཆོས་སྐོར་ལས་ལུས་འཆི་མེད་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་རྩ་ཚིག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བསྡུས་དོན་གྱི་འགྲེལ་ཚུལ་དུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་སྦྱིན།
 • Ni gu chos drug gi 'khrul 'khor rtsa tshig bde chen 'dod 'jo
  ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་འཁྲུལ་འཁོར་རྩ་ཚིག་བདེ་ཆེན་འདོད་འཇོ།
 • Thabs lam 'khrul 'khor dang 'chi med 'khrul 'khor
  ཐབས་ལམ་འཁྲུལ་འཁོར་དང་འཆི་མེད་འཁྲུལ་འཁོར།