Topic:Integration

From Shangpa Resource Center

ལམ་ཁྱེར།

Instructions

 • 'chug med lam khyer gsum gyi khrid yig (Gyeltsen Bum)
  འཆུག་མེད་ལམ་ཁྱེར་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག
 • Gser chos phyi ma bzhi'i snying po rje btsun tA ra nA tha'i gsungs (Jetsün Taranatha)
  གསེར་ཆོས་ཕྱི་མ་བཞིའི་སྙིང་པོ་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་ལས་བྱུང་བ།
 • Lam 'khyer gsum gyi zhal gdams
  ལམ་འཁྱེར་གསུམ་གྱི་ཞལ་གདམས།
 • Lam 'khyer gyi khrid (Künga Drölchok)
  ལམ་འཁྱེར་གྱི་ཁྲིད།
 • Lam khyer gsum gyi gsal byed DA ki'i zhal gdams (Jetsün Taranatha)
  ལམ་ཁྱེར་གསུམ་གྱི་གསལ་བྱེད་ཌཱ་ཀིའི་ཞལ་གདམས།
 • Ni gu'i nyams len gyi snying po rgyun khyer
  ནི་གུའི་ཉམས་ལེན་གྱི་སྙིང་པོ་རྒྱུན་ཁྱེར།
 • Manual

 • Lam khyer gsum gyi khrid (Thangtong Gyelpo)
  ནི་གུའི་ཡན་ལག་ལམ་ཁྱེར་གསུམ་གྱི་ཁྲིད།
 • Vajra verses

 • Yal ga 'chugs med lam khyer rnam gsum gyi rdo rje'i tshig rkang (Niguma, Lendarma Lodrö)
  ཡལ་ག་འཆུགས་མེད་ལམ་ཁྱེར་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་།
 • Various

 • Sku gsum lam khyer (Khyungpo Neljor)
  སྐུ་གསུམ་ལམ་ཁྱེར།