Topic:Kechari

From Shangpa Resource Center

མཁའ་སྤྱོད།

Hand Offering

 • Lag mchod
  ལག་མཆོད།
 • Phyag mchod dam grib sel
  ཕྱག་མཆོད་དམ་གྲིབ་སེལ།
 • Instructions

 • Gser chos phyi ma bzhi'i snying po rje btsun tA ra nA tha'i gsungs (Jetsün Taranatha)
  གསེར་ཆོས་ཕྱི་མ་བཞིའི་སྙིང་པོ་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་ལས་བྱུང་བ།
 • Gzhan gyi grib sel (Sangyé Tönpa?)
  གཞན་གྱི་གྲིབ་སེལ།
 • Lus gsang byin rlabs
  ལུས་གསང་བྱིན་རླབས།
 • Mkha' spyod dkar mo (Khyungpo Neljor)
  མཁའ་སྤྱོད་དཀར་མོ།
 • Mkha' spyod gsum sprugs
  མཁའ་སྤྱོད་གསུམ་སྤྲུགས།
 • Mkha' spyod ma dkar mo la brten nas dam tshig gso ba'i thabs
  མཁའ་སྤྱོད་མ་དཀར་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་དམ་ཚིག་གསོ་བའི་ཐབས།
 • Mkha' spyod ril bu sgrub thabs
  མཁའ་སྤྱོད་རིལ་བུ་སྒྲུབ་ཐབས།
 • Monthly Offering

 • Rje btsun ma'i tshes bcu'i mchod pa
  རྗེ་བཙུན་མའི་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པ།
 • Powa

 • 'chug med mkha' spyod kyi 'pho ba
  འཆུག་མེད་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་འཕོ་བ།
 • 'pho ba ye shes skar khung
  འཕོ་བ་ཡེ་ཤེས་སྐར་ཁུང་།
 • 'pho ba ye shes skar khung gi phyag len
  འཕོ་བ་ཡེ་ཤེས་སྐར་ཁུང་གི་ཕྱག་ལེན།
 • Mkha' spyod dkar mo'i 'pho ba (Gyurmé Dechen)
  མཁའ་སྤྱོད་དཀར་མོའི་འཕོ་བ།
 • Mkha' spyod dmar mo'i 'pho ba (Gyurmé Dechen, Rahula)
  མཁའ་སྤྱོད་དམར་མོའི་འཕོ་བ།
 • Mkha' spyod dmar mo'i 'pho ba (2) (Künga Drölchok)
  མཁའ་སྤྱོད་དམར་མོའི་འཕོ་བ།
 • Rje btsun ma'i 'pho ba
  རྗེ་བཙུན་མའི་འཕོ་བ།
 • Practice

 • Mkha' spyod dkar mo dmar nyams len dbu ma'i mdud 'grol (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  མེ་ཏོག་མཁའ་སྤྱོད་དཀར་དམར་གྱི་ཉམས་ལེན་དབུ་མའི་མདུད་འགྲོལ།
 • Praise

 • Mkha' spyod dkar mo'i stod pa (Atisha)
  རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་བསྟོད་པ།
 • Sadhana

 • Mkha' spyod dkar mo'i sgrub thabs (Atisha)
  མཁའ་སྤྱོད་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས།
 • Mkha' spyod dmar mo'i sgrub thabs (Rahula)
  མཁའ་སྤྱོད་དམར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས།
 • Torma offering

 • Mkha' spyod dkar mo'i gtor chog
  མཁའ་སྤྱོད་དཀར་མོའི་གཏོར་ཆོག
 • Vajra verses

 • Me tog mkha' spyod dkar mo'i sgrub thabs (Atisha)
  མེ་ཏོག་མཁའ་སྤྱོད་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས།
 • Various

 • Mkha' spyod dkar mo'i tshes bcu (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  ཤངས་ལུགས་མཁའ་སྤྱོད་དཀར་མོའི་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པ་འདོན་འགྲིགས་བལྟས་མཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།
 • Mkha' spyod dmar mo'i tshes bcu (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  ཤངས་ལུགས་མཁའ་སྤྱོད་དམར་མོའི་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པ་འདོན་འགྲིགས་བལྟས་མཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།