Topic:Kshetrapala

From Shangpa Resource Center

ཞིང་སྐྱོང་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ།

Instructions

 • K+She tra pa la'i gtor ma'i las sbyor rA hu la las khyung po la gnang ba'i mgon po zhing skyong du sgrub pa'i man ngag (Gelek Pelsang)
  ཀྵེ་ཏྲ་པ་ལའི་གཏོར་མའི་ལས་སྦྱོར་རཱ་ཧུ་ལ་ལས་ཁྱུང་པོ་ལ་གནང་བའི་མགོན་པོ་ཞིང་སྐྱོང་དུ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག
 • K+She tra pa la'i rlung sgrub bzlog med ha la khong song man ngag (Gelek Pelsang)
  ཀྵེ་ཏྲ་པ་ལའི་རླུང་སྒྲུབ་བཟློག་མེད་ཧ་ལ་ཁོང་སོང་མན་ངག
 • Sadhana

 • K+She tra pA la yab yum gyi sgrub thabs (Khyungpo Neljor)
  ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས།
 • Various

 • Byed k+She tra pa le gdams pa k+She tra pA la spro la khrid ma grags pa
  ཤོག་དྲིལ་དགུ་པ་ལ་ལས་བྱེད་ཀྵེ་ཏྲ་པ་ལེ་གདམས་པ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་སྤྲེལ་ཁྲིད་མ་གྲགས་པ།
 • K+Shetra pa la'i gri gug la brten nas dgra srog bral ba (Gelek Pelsang)
  ཀྵེ་ཏྲ་པ་ལའི་གྲི་གུག་ལ་བརྟེན་ནས་དགྲ་སྲོག་བྲལ་བ།