Topic:Lineage prayer

From Shangpa Resource Center

བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།

 • Bka' brgyud kyi gsol 'debs
  བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།
 • Bla brgyud gsol 'debs (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་།
 • Blo sbyong brgyud pa'i gsol 'debs dad pa'i gdung sel (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  བློ་སྦྱོང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་གདུང་སེལ།
 • Brgyud 'debs nyung 'dus bde chen 'bebs pa (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  ཟབ་ཆོས་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཉུང་འདུས་བདེ་ཆེན་འབེབས་པ།
 • Gsang sgrub lte ba sprul 'khor gyi bla ma brgyud pa
  གསང་སྒྲུབ་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་འཁོར་གྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ།
 • Gser chos lnga'i bla ma brgyud gsol 'debs lam rim gyi smon lam
  ཤངས་པའི་གསེར་ཆོས་ལྔའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ལམ་རིམ་གྱི་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ།
 • Gsol 'debs (Jetsün Taranatha)
  གསོལ་འདེབས་སྐོར།
 • Gsol 'debs kha skong in+d+ra nI la'i do shal (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  ཤངས་ལུགས་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་དོ་ཤལ།
 • Gtso 'dus brgyud pa'i gsol 'debs dngos grub char 'bebs (Jetsün Taranatha)
  གཙོ་འདུས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།
 • Khrid brgya'i brgyud 'debs brtsod bde brgyud pa'i mtshan sdom cung zad gsal bar bkod pa
  ཁྲིད་བརྒྱའི་བརྒྱུད་འདེབས་བརྩོད་བདེ་བརྒྱུད་པའི་མཚན་སྡོམ་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བཀོད་པ།
 • Ni gu brgyud pa'i bla ma rnams la gsol 'debs pa smon lam dang bcas pa
  ནི་གུ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་པ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ།
 • Ni gu brgyud pa'i gsol 'debs
  ནི་གུ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
 • Ni gu chos drug brgyud pa'i gsol 'debs lam rim bsngus don dang bcas pa (Künga Lhündrup)
  ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ལམ་རིམ་བསྔུས་དོན་དང་བཅས་པ།
 • Ni gu chos drug gi bla ma brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs char 'bebs (Gyurmé Dechen)
  ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།
 • Ni gu smra bsam brjod med kyi skabs rje btsun grol mchog zhabs kyis mdzad pa (Künga Drölchok)
  ནཻ་གུ་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་ཀྱི་སྐབས་རྗེ་བཙུན་གྲོལ་མཆོག་ཞབས་ཀྱིས་མཛད་པ།
 • Ni gu'i bla brgyud kha skong
  ནཻ་གུའི་བླ་བརྒྱུད་ཁ་སྐོང་།
 • Ni gu'i brgyud 'debs
  ནི་གུའི་བརྒྱུད་འདེབས་གསོལ་འདེབས་གནས་སྦྱར་མ།
 • Ni gu'i brgyud pa'i gsol 'debs 2
  ནཻ་གུའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
 • Ni gu'i brgyud pa'i gsol 'debs e yig chos 'byung ma (Künga Drölchok, Nenyingpa Aï Sengé, Lekpa Gyeltsen)
  ནཻ་གུའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
 • Rgyud lnga'i brgyud pa'i gsol 'debs (Jetsün Taranatha)
  ཤངས་ལུགས་བརྒྱུད་ལྔའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
 • Shangs chos brgyud ba gsum 'dus kyi gsol 'debs (Ngawang Sönam Gyeltsen)
  ཤངས་ཆོས་བརྒྱུད་བ་གསུམ་འདུས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།
 • Shangs pa bka' brgyud kyi bla ma brgyud pa'i gsol 'debs byin brlabs ma
  ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་བརླབས་མ།
 • Su kha chos drug gi bde chen char 'bebs (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།