Topic:Long life practice

From Shangpa Resource Center

ཚེ་སྒྲུབ།

 • Ni gu dang su kha sid+d+hi la brten pa'i tshe sgrub zab mo dbang chog dang bcas pa (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ནི་གུ་མ་དང་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ལ་བརྟེན་པའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་མྱུར་ལམ།
 • Ni gu ma'i tshe sgrub (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ནི་གུ་མ་ལ་བརྟེན་པའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་མྱུར་ལམ།
 • Shangs pa'i tshe sgrub (Niguma)
  ཤངས་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་བཞུགས།
 • Su kha sid+d+hi'i tshe sgrub (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ལ་བརྟེན་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་མྱུར་ལམ།