Topic:Prayer

From Shangpa Resource Center

གསོལ་འདེབས་དང་སྨོན་ལམ།

Bla ma'i gsol 'debs

 • Bla ma'i gsol 'debs byin rlabs char 'bebs (Kalu Dorjé Chang)
  བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།
 • Gsol 'debs

 • 'jam mgon bla ma'i skyes rabs gsol 'debs
  འཇམ་མགོན་བླ་མ་གུ་ཎའི་མཚན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ལྷ་ཡི་རྔ་བོ་ཆེའི་སྒྲ་དབྱངས།
 • So thar sdom rgyun gsol 'debs
  སོ་ཐར་སྡོམ་རྒྱུན་གསོལ་འདེབས།
 • Zhal gsung bla ma rgyang 'bod (Kalu Dorjé Chang)
  ཞལ་གསུང་བླ་མ་རྒྱང་འབོད།
 • Rnam thar gsol 'debs

 • Dpal ldan bla ma'i rnam thar gsol 'debs zhal gsung ma phrin las lhun gyis grub pa'i sgra dbyangs (Kalu Dorjé Chang)
  དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཞལ་གསུང་མ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྒྲ་དབྱངས།
 • Shangs pa bka' brgyud brgyud pa'i rnam thar gsol 'debs (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ངོ་མཚར་རིན་ཆེན་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཨུ་དུམྦ་རའི་ཕྲེང་བ།
 • Smon lam

 • Bod yul bde ba'i smon lam
  བོད་ཡུལ་བདེ་བའི་སྨོན་ལམ།
 • Bzang po spyod pa'i smon lam
  འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ།
 • Rlabs chen smon lam 'gro ba sgrol ba'i gru chen (Kalu Dorjé Chang)
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་དང་འབྲེལ་བའི་རླབས་ཆེན་སྨོན་ལམ་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བའི་གྲུ་ཆེན།
 • Skyes rab smon lam don gnyis lhun grub
  རྒྱལ་བ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་སྐྱེས་རབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ།
 • Smon lam bka' rgya ma (Niguma)
  ནི་གུ་མའི་སྨོན་ལམ་བཀའ་རྒྱ་མ།
 • Thang rgyal smon lam
  ཐང་རྒྱལ་སྨོན་ལམ།