Topic:Rejoicing

From Shangpa Resource Center

རྗེས་སུ་ཡི་རང་།

  • Dmigs pa rin chen sgrom bu (Dorjé Denpa)
    དམིགས་པ་རིན་ཆེན་སྒྲོམ་བུ།
  • Rjes su yi rang gi zhal gdams (Dorjé Denpa)
    རྗེས་སུ་ཡི་རང་གི་ཞལ་གདམས།