Topic:Various

From Shangpa Resource Center

སྣ་ཚོགས།

Buddha nature

 • Untitled 1 by Kalu Dorjé Chang (Kalu Dorjé Chang)
 • Confession

 • Ltung bshags
  ལྟུང་བཤགས།
 • Consecration

 • Byin rlabs dbab pa dngul gyis gdung ma
  བྱིན་རླབས་དབབ་པ་དངུལ་གྱིས་གདུང་མ།
 • Nyin gcig gi bza' btung byin rlabs mkhas grub khyung po'i zhal gdams (Kalu Dorjé Chang)
  ཉིན་གཅིག་གི་བཟའ་བཏུང་བྱིན་རླབས་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོའི་ཞལ་གདམས།
 • Dedication

 • Khyung pos mdzad pa'i bsngo ba bka' rgya ma (Khyungpo Neljor)
  བསྔོ་བ་ཁྱུང་པོས་མཛད་པའི་བཀའ་རྒྱ་མར་གྲགས་པ།
 • Funeral ritual

 • Chags med ri chos (Karma Chagmé)
  ཆགས་མེད་རི་ཆོས་ནས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ།
 • Ganapuja

 • Tshogs mchod dngos grub kun 'byung (Kalu Dorjé Chang)
  དགའ་སྟོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་།
 • Homage

 • Phyag mchod bka' rgya ma (Sangyé Nyentön)
  ཕྱག་མཆོད་བཀའ་རྒྱ་མ།
 • Mandala Offering

 • MaN+Dal bka' rgya ma (Niguma)
  མཎྜལ་བཀའ་རྒྱ་མ།
 • Mantra and dharani recitation

 • Sngags 'bum
  རྒྱལ་བ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱིས་མདོ་རྒྱུད་དུ་མ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས་སྔགས་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ཕན་ཡོན་མདོར་བསྡུས་དང་བཅས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་མཐོང་ཐོས་བཀླགས་པས་གྲོལ་བ་བདེ་ཆེན་ཐར་པའི་ལམ་བཟང་།
 • Offering ritual

 • Bla ma mchod pa yid bzhin nor bu (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  འགྲོ་མགོན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།
 • Propitiation

 • Gsur mchod 'dod yon sprin dpung (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  གསུར་མཆོད་འདོད་ཡོན་སྤྲིན་དཔུང་།
 • Sadhana

 • Rdo rje rnal 'byor thod pa rgya mtsho'i sgrub thabs
  རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་ཐོད་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཐབས།
 • Self purification

 • Dag sbyang cho ga
  དག་སྦྱང་།
 • Various

 • Dug gsum dag byed zhal gyi bdud rtsi'i zhal shes
  དུག་གསུམ་དག་བྱེད་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩིའི་ཞལ་ཤེས།
 • Klu la dngos grub blang ba
  དངོས་གྲུབ་བླང་བ།
 • Smin dka' 'tshol ba'i yig chung
  སྨིན་དཀའ་འཚོལ་བའི་ཡིག་ཆུང་།
 • Various by Jamgön Kongtrül

 • Lam zhugs gang zag las dang po pa phan pa'i bskyed rdzogs gnad bsdus (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  ལམ་ཞུགས་ཀྱི་གང་ཟག་ལས་དང་པོ་པ་ལ་ཕན་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་གནད་བསྡུས།
 • Rtsa tshig 'khrul med rdo rje'i rgya mdud (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པའི་གསེར་ཆོས་ལྔའི་རྩ་ཚིག་འཁྲུལ་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད།
 • Various by Jetsün Taranatha

 • Grub thob shangs pa bka' rgyud kyi thabs lam gser gyi phung po (Jetsün Taranatha)
  གྲུབ་ཐོབ་ཤངས་པ་བཀའ་རྒྱུད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གསེར་གྱི་ཕུང་པོ།
 • Zab don stan thog gcig ma'i skor mang po (Jetsün Taranatha)
  ཤངས་ཆོས་སྐོར་སོགས་ཟབ་དོན་སྟན་ཐོག་གཅིག་མའི་སྐོར་མང་པོ།
 • Various by Khyungpo Neljor

 • Bla ma shangs pa'i 'dzag bsrungs bka' rgya ma (Khyungpo Neljor)
  བླ་མ་ཤངས་པའི་འཛག་བསྲུངས་བཀའ་རྒྱ་མ།
 • Dbang bzhi bla ma'i sgrub thabs (Khyungpo Neljor)
  དབང་བཞི་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།
 • Khyung po'i mgur brgyad rtsa 'grel (Khyungpo Neljor)
  ཁྱུང་པོའི་མགུར་བརྒྱད་རྩ་འགྲེལ་བཞུགས་སོ།
 • Mkhas grub khyung po rnal 'byor pa'i gsung sgros
  མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་པའི་གསུང་སྒྲོས།
 • Mkhas grub khyung po'i zhal gdam ngag byin brlab sogs
  མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོའི་ཞལ་གདམ་ངག་བྱིན་བརླབ་སོགས།
 • Rdo rje dbyug pa'i bya ba
  རྡོ་རྗེ་དབྱུག་པའི་བྱ་བ།
 • Rnal 'byor pa'i bar chad bsrung ba (Khyungpo Neljor)
  བར་ཆད་བསྲུང་བ།
 • Sde brgyad srog gi 'khor lo (Khyungpo Neljor)
  སྡེ་བརྒྱད་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ།
 • Sku gsum gnas lugs (Khyungpo Neljor)
  སྐུ་གསུམ་གནས་ལུགས།
 • Snying rje mkha' khyab sogs khyung po'i zhal gzigs kyi chos bskor rnams (Khyungpo Neljor)
  སྙིང་རྗེ་མཁའ་ཁྱབ་སོགས་ཁྱུང་པོའི་ཞལ་གཟིགས་ཀྱི་ཆོས་བསྐོར་རྣམས།
 • Various by Niguma

 • Gzhan don phun sum tshogs pa'i rten 'brel
  གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ།
 • Rje btsun mu tig phreng ba (Niguma)
  རྗེ་བཙུན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ།
 • Rtsa gsum gyi gdams pa (Niguma)
  རྩ་གསུམ་གྱི་གདམས་པ།
 • Rtsibs brgyad 'khor lo (Niguma)
  རྩིབས་བརྒྱད་འཁོར་ལོ།
 • Various by Sangyé Nyentön

 • Dug gsum dag byed zhal gyi bdud rtsi (Sangyé Nyentön)
  དུག་གསུམ་དག་བྱེད་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩི།
 • Various by Sangyé Tönpa

 • Gsang sngags 'khor lo lnga ldan (Sangyé Tönpa)
  གསང་སྔགས་འཁོར་ལོ་ལྔ་ལྡན།
 • Various by Shakya Shri

 • Gnas brtan phyag mchod (Shakya Shri)
  གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད།
 • Various instructions

 • Zhal gdams thor bu ba rnams tshang bar
  ཞལ་གདམས་ཐོར་བུ་བ་རྣམས་ཚང་བར།
 • Water torma offering

 • Snga dro'i cha la bya ba'i chu gtor gyi rim pa
  སྔ་དྲོའི་ཆ་ལ་བྱ་བའི་ཆུ་གཏོར་གྱི་རིམ་པ།
 • Wishes

 • Khyung pos mdzad pa'i bkra shis bka' rgya ma (Khyungpo Neljor)
  ཁྱུང་པོས་མཛད་པའི་བཀྲ་ཤིས་བཀའ་རྒྱ་མ།