Topic:White protector

From Shangpa Resource Center

མགོན་དཀར།

Activity practices

 • Mgon po yid bzhin nor bu'i las tshogs thun mong ma yin pa
  མགོན་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལས་ཚོགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ།
 • Zhi ba nor du sgrub pa'i gdams pa
  ཞི་བ་ནོར་དུ་སྒྲུབ་པའི་གདམས་པ།
 • Consecration

 • Yid bzhin nor bu'i rab gnas (Namkha Tobygel Pelsang)
  ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རབ་གནས།
 • Dbang sdud kyi 'khor lo

 • Dbang bsdud 'khor lo'i bri yig
  དབང་བསྡུད་འཁོར་ལོའི་བྲི་ཡིག
 • Dbang sdud kyi 'khor lo'i man ngag zab mo
  དབང་སྡུད་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་ཟབ་མོ།
 • Gtor ma'i man ngag
  གཏོར་མའི་མན་ངག
 • Fire offering

 • Mgon dkar yid bzhin nor bu'i sbyin sreg bklag pas don 'grub (Sangyé Püntsok)
  མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྦྱིན་སྲེག་བཀླག་པས་དོན་འགྲུབ།
 • Sbyin sreg dang bum pa bca' thabs
  སྦྱིན་སྲེག་དང་བུམ་པ་བཅའ་ཐབས།
 • Yid bzhin nor bu'i sbyin sreg
  ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྦྱིན་སྲེག
 • Fulfilling offering

 • Mgon dkar bskang gsol 'dod rgu'i char 'bebs
  མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བསྐང་གསོལ་འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས།
 • Mgon po phrin las rat+na'i bang mdzod (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་སྐོང་གསོལ་བཅས་པའི་ཕྲིན་ལས་རཏྣའི་བང་མཛོད།
 • Mgon po yid bzhin nor bu'i skong ba
  མགོན་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྐོང་བ།
 • G.yang 'gugs

 • Shangs lugs mgon dkar yid bzhin nor bu'i bum pa'i rten la brten nas phywa g.yang 'gugs pa'i cho ga rin chen don yod zhags pa (Ngawang Lekdrup)
  ཤངས་ལུགས་མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྟེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱྭ་གཡང་འགུགས་པའི་ཆོ་ག་རིན་ཆེན་དོན་ཡོད་ཞགས་པ།
 • Offering

 • Mgon po yid bzhin nor bu'i mchod 'bul
  མཆོད་འབུལ།
 • Praise

 • Mgon dkar gyi bstod pa phyogs bcu du gsum ma (Khyungpo Neljor)
  མགོན་དཀར་གྱི་བསྟོད་པ།
 • Mgon po mthing dkar gnyis kyi mnga' gsol dge legs sprin phung (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་མཐིང་དཀར་གཉིས་ཀྱི་མངའ་གསོལ་དགེ་ལེགས་སྤྲིན་ཕུང་།
 • Mgon po'i bstod pa rgyal kun mar grags pa
  དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་བསྟོད་པ་རྒྱལ་ཀུན་མར་གྲགས་པ།
 • Nag po chen po'i bstod pa chos dbyings spros bral ma (Mokchokpa Künga Ö)
  ནག་པོ་ཆེན་པོའི་བསྟོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་བྲལ་མ།
 • Prayer

 • Mgon dkar yid bzhin nor bu la gnad nas bskul ba'i tshigs bcad (Sangyé Püntsok)
  མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་གནད་ནས་བསྐུལ་བའི་ཚིགས་བཅད།
 • Mgon po yid bzhin nor bu'i skor las na mo bud+d+ha'i gsol 'debs byin rlabs che ba (Sangyé Püntsok)
  མགོན་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྐོར་ལས་ན་མོ་བུདྡྷའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆེ་བ།
 • Sadhana

 • Bcom ldan 'das yid bzhin nor bu'i sgrub thabs dgos 'dod 'byung ba'i gdams ngag dbang gi rgyal po (Khyungpo Neljor)
  བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་གདམས་ངག་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་བཞུགས་སོ།
 • Mgon dkar yid bzhin nor bu'i sgrub thabs dbang gi rgyal po (Sangyé Püntsok)
  མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་གི་རྒྱལ་པོ།
 • Mgon dkar yid bzhin nor bu'i sgrub thabs dngos grub kyi rgya mtsho (Tsarchen Losel Gyamtso)
  མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ།
 • Mgon dkar yid bzhin nor bu'i sgrub thabs rjes gnang gi yi ge rnams (Künga Drölchok)
  མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་གི་ཡི་གེ་རྣམས།
 • Mgon po dkar po yid bzhin nor bu'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa'i yi ge khams gsum 'gugs pa'i lcags kyu (Suchen Tsültrim Rinchen)
  མགོན་པོ་དཀར་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ཡི་གེ་ཁམས་གསུམ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།
 • Mgon po phrin las rat+na'i bang mdzod (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་སྐོང་གསོལ་བཅས་པའི་ཕྲིན་ལས་རཏྣའི་བང་མཛོད།
 • Sgrub thabs dgongs pa kun byung gdam ngag gi rgyal po (Khyungpo Neljor)
  སྒྲུབ་ཐབས་དགོངས་པ་ཀུན་བྱུང་གདམ་ངག་གི་རྒྱལ་པོ།
 • Story

 • Yid bzhin nor bu'i lo rgyus (Khyungpo Neljor)
  ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལོ་རྒྱུས།
 • Torma offering

 • Mgon po yid bzhin gyi nor bu'i gtor ma'i cho ga
  མགོན་པོ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག།
 • Treasure vase

 • Gsan yig tu gong gi sbyin sreg shog gcig ma dang 'di gnyis tshan pa gcig tu mdzad pa ltar 'dir yang sbyar
  གསན་ཡིག་ཏུ་གོང་གི་སྦྱིན་སྲེག་ཤོག་གཅིག་མ་དང་འདི་གཉིས་ཚན་པ་གཅིག་ཏུ་མཛད་པ་ལྟར་འདིར་ཡང་སྦྱར།
 • Mgon po gzi ldan gyi sgrub thabs
  མགོན་པོ་གཟི་ལྡན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས།
 • Mgon po yid bzhin nor bu'i bum gter bca' thabs
  མགོན་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བུམ་གཏེར་བཅའ་ཐབས།
 • Yid bzhin nor bu'i gter bum bca' ba'i gdams pa zab mo
  ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཏེར་བུམ་བཅའ་བའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ།
 • Various

 • Mgon po dbang gi rgyal po'i sgo nas 'jig rten pa'i dngos grub bsdu ba
  མགོན་པོ་དབང་རྒྱལ་གྱིས་སྒོས་འཇིག་རྟེན་པའི་དངོས་གྲུབ་བསྡུ་བ།
 • Mgon po dbang gi rgyal po'i sgo nas 'jig rten pa'i dngos grub thams cad bsdu ba
  མགོན་པོ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་སྒོ་ནས་འཇིག་རྟེན་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྡུ་བ།