Tshogs mchod (bgegs gtor)

From Shangpa Resource CenterResource ID SCv4p509
Title bgegs gtor
Topics Various
Link BDRC W23922

།སྐྱབས་སེམས་སོང་ནས། བགེགས་གཏོར་བསང་སྦྱངས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ ལན་གསུམ་བྱིན་རླབས། ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཨ་ཀཪྵ་ཡ་ཛ། མགྲོན་བཀུག །ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་སོགས་ཀྱིས་བསྔོ།
ཧཱུྃ། ཉོན་ཅིག་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཚོགས། །ང་ཡི་བཀའ་ལས་མ་འདའ་ཞིག །གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་འདི་ལོང་ལ། །མ་འཚེ་བ་ནི་གཞན་དུ་དེངས། །ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་གཙྪ། ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ། མཆོད་རྫས་རྣམས་བསང་སྦྱངས།
སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་སྲུང་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་པའི་བྷྲཱུྃ་ལས་གནས་ཁང་གཞལ་མེད་ཁང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནང་དུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་རྣམས་ལས་བྱུང་ཞིང་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་བཟང་ཞིང་གྱ་ནོམ་པ། ཡུལ་དུས་ཆད་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་ཅིང་། རྣམ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རང་བཞིན་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་མཆོད་རྫས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་བྱེད་ལས་རང་གཞན་མཐའ་དག་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བས་ཚིམ་པར་བྱེད་པས་མཁའ་དབྱིངས་ཐམས་ཅད་དུ་གང་བར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སྭཱ་ཧཱ་ནས། ཤབྡ་སྭཱ་ཧཱ་བར་མཆོད། སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།