Mokchokpa Ngawang Künga Lhündrup

From Shangpa Resource Center
Resource ID P114
Date of Birth 17th c. Date of Death 18th c.
External links BDRC P8LS12967
P2814

Name Variants

ngag dbang kun dga' lhun grub

Teachers

Yönten Gönpo
Künga Tenpé Gyeltsen

Students

Ngawang Lodrö
Ngawang Trinlé
Künga Sönam Lhündrup

Associated Places

Notes

Nyethang Mokchok Trülku 3