Classifications

From Shangpa Resource Center

General classification of the Shangpa teachings

Catalogs of transmissions (gsan yig)

The Shangpa Collections

  • dpal ldan shangs pa'i chos skor rnam lnga'i rgya gzhung (Sonada, 199?, 11 vol. BDRC W23922)
    དཔལ་ལྡན་ཤངས་པའི་ཆོས་སྐོར་རྣམ་ལྔའི་རྒྱ་གཞུང་དང་བོད་གཞུང་།
  • shangs pa gser 'phreng (gnas bcu lha khang, Drepung, XVth or XIIth c. 1 vol. BDRC W4CZ301822 / Leh, 1970, 1 vol. BDRC W30112)
    ཤངས་པ་གསེར་འཕྲེང་།
  • dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi 'don cha nyer mkho (1983, 3 vol. BDRC W1KG3724)
    དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་འདོན་ཆ་ཉེར་མཁོ།

Collections linked to the Dashang Kagyü

Collections linked to the Jonang

Collections linked to the Sakya

Collections linked to the Drukpa Kagyü

Miscellaneous collections

Miscellaneous texts

General History