Zhi byed dang shangs pa'i chos skor

From Shangpa Resource Center

zhi byed dang shangs pa'i chos skor

BDRC link: BDRC W1PD105899

 1. lam dri ma med pa dngul sgong dag pa'i skor (Padampa Sangyé)
 2. lam dri ma med pa gser sgong dag pa'i skor (Padampa Sangyé)
 3. lam dri ma med pa shel sgong dag pa'i skor (Padampa Sangyé)
 4. rgya gar gyi grub thob dam pa sangs rgyas kyi zhal gdams ding ri / brgyad cu pa (Padampa Sangyé)
 5. grub chen dam pa sangs rgyas kyi gdams pa dam chos sdug bsngal zhi byed kyi snying po dril ba'i rdo rje'i mgur (Padampa Sangyé)
 6. dam pa sangs rgyas kyi zhal gdams byang chub sems dpa' kun dga' la gsungs pa (Padampa Sangyé)
 7. thugs kyi zhal chems pad mo brtsegs pa (Padampa Sangyé)
 8. shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gcod kyi gzhung shes rab skra rtse'i sa gzhung spel ba rin po che'i gter mdzod (Machik Labdrön)
 9. shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag yang tshoms zhus lan ma (Machik Labdrön)
 10. shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag bdud kyi gcod yul las nying tshoms (Machik Labdrön)
 11. shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gcod kyi gzhung 'grel zag med sbrang rtsi (Machik Labdrön)
 12. dpal ldan shangs pa bka' brgyud kyi do ha rdo rje'i tshig rkang dang mgur dbyangs phyogs gcig tu bsgrigs pa thos pa don ldan byin rlabs rgya mtsho