BDRC W8LS37032

From Shangpa Resource Center

untitled volume

BDRC link: W8LS37032

 1. mkhas grub shangs ston pa'i rnam thar (p. 3)
 2. sgyu lus kyi sbyang pa rnam gnyis drin can shAkya'i mtshan can la zhus pa (p. 27)
 3. bla ma shangs pa'i chos skor las: zab chos khyung po'i gyur… gdam ngag dang bcas pa (alt. version, p. 30)
 4. bla ma shangs pa'i chos skor las: rin po che 'od kyi phreng ba (p. 33)
 5. bla ma shangs pa'i chos skor las: lam dri med (p. 41)
 6. bla ma shangs pa'i chos skor las: sgyu lus dbang po rab dang 'bring... (mkhas grub shang ston kyi gsung, p. 49)
 7. bla ma shangs pa'i chos skor las: bla ma'i dbang bzhi dkyil 'khor gyi cho ga (p. 59)
 8. bla ma shangs pa'i chos skor las: dbang bzhi bla ma'i sgrub thabs (p. 60, last folio is missing)
 9. shang chos kyi sngon 'gro'i chos skor sangs rgyas ston pas mdzad pa (p. 61, 'gro mgon chos rje ston pas mdzad pa'i dbang bskur sngon 'gro)
 10. grub chen sangs rgyas ston pa'i rnam thar (p. 83)
 11. grub chen 'jag chung pa shangs ston gyi rnam thar (p. 127)
 12. Initiation of Gyulü Wangmoché (p. 153)
 13. 'gro mgon shang ston gyi rnam thar (p. 161)
 14. rgyal ba khyab bdag rdo rje 'chang chen po'i rnam thar zur tsam gcig (p. 183)
 15. bla ma skyer sgang pa'i skyes rabs (p. 205)
 16. sgyu lus 'dzin pa rang grol (p. 223)
 17. bla ma shangs pa'i chos skor las: 'od gsal 'char sgo ngos 'dzin (+yichung, p. 228)
 18. 'chug med bar do gsum gyi gdams pa (p. 231)
 19. bla ma shangs pa'i chos skor las: sgyu lus gdan thog gcig ma (p. 236)
 20. shangs chos skor las: 'byams gcod… (p. 240)
 21. (ja) bla ma chos skor las: sgyu ma lam gyi rim pa'i 'grel pa (p. 249)
 22. (ka) mkhas grub shangs ston gyi rnam par thar pa (p. 269)
 23. (kha) 'jag pa mkhas btsun rgyal mtshan 'bum gyi rnam thar (p. 281, alt. version)
 24. (ga) Chos rje byams pa dpal gyi rnam thar (p. 295)
 25. (nga) grub chen chos 'byung rin chen pa'i rnam thar (p. 317)
 26. MKHAS GRUB KHYUNG PO RNAL 'BYOR GYI RNAM THAR (p. 335)
 27. RGYAL BA RDO RJE 'CHANG CHEN PO'I RNAM THAR ZUR TSAM CIG (p. 417)
 28.  ? (dge bshes shes rab rdo rje, p. 447)
 29. RMOG COG PA RIN CHEN BRTSON 'GRUS KYI RNAM THAR (p. 449, alt. version)
 30. DBON STON SKYER SGANG PA'I RNAM THAR (p. 525)
 31. DBON STON SKYER SGANG PA'I GSANG BA'I RNAM THAR (p. 573, alt. version)
 32. CHOS RJE SANGS RGYAS STON PA'I RNAM THAR (p. 595)
 33.  ? (p. 651)
 34. sangs rgyas skyer sgang pa'i bsang ba’i rnam thar (p. 653)
 35. ye shes mkha' 'gro chos drug gsal sgron (p. 663)