BDRC W8LS32725

From Shangpa Resource Center

untitled volume

BDRC link: W8LS32725

 1. dpal ldan shang spa bka' rgyud kyi gsang bsgrub skor (p.3)
 2. phyag rgya chen po ga'u ma'i dbang bskur (p.11)
 3. 'chi med grub pa'i rtsa ba (p.15 alt. version, problems with the scan, the text is split p.45-47-49-51-53-55)
 4. ni gu chos drug gi 'jug sgo yon tan kun 'byung (p.16 alt. version, text split p.18-46-48-50-52-54-56-76-78-80-83-86-89-92-95-98-101-104-107-109-112-115-118-121-124-127-130)
 5. phyag drug ye shes mgon po'i khrid (p.19)
 6. phyag chen ga'u ma'i khrid (p.25)
 7. lam khyer gsum gyi khrid (p.30)
 8. lus sems 'chi med kyi khrid (p.34)
 9. nigu chos drug gi rgyud 'debs (p.44)
 10. bde mchog lha lnga'i mngon rtogs mnyam med pas mdzad pa (p.57)
 11. 'chi med grub pa'i 'grel pa (p.75 alt. version, text split p.77-79-82-85-88-91 with the end of 'bras bu lus 'chi med kyi rtsa ba-97)
  'chi med kyi 'grel pa (p.97, text split p.100-103-106-108-111-114-117-120-123-126-129-132-134-135-137)
 12. dri tshig legs bshad 'dren pa'i shing rta (p.81, text split p.84-87-90-93-96-99-102-105)
 13. je 'gyur med bde chen gyi mdzad pa'i bcom ldan 'das dpal dus kyi khor lo'i bka' gnang... (Gyurmé Dechen p.110, text split p.113-116-119-122-125-128-131-133)
 14. chos drug rdo rje'i tshig rkang zhes bya ba'i 'grel pa (p.136, text split p.138-140-142-144-146-148-150-152 incomplete)
 15. dpal ldan shangs pa bka' rgyud kyi gsang bsgrub skor gsum (p.139, text split p.141-143-145-147-149-151-153)
 16. phyag rgya chen po ga'u ma'i dbang bskur (p.154 = p.11)
 17. dpal grub pa'i dbang phyug brtson 'grus bzang po'i rnam par thar pa kun gsal nor bu'i me long (Gyurmé Dechen p.155, text split p.157-159-161-163-165-167-169-171-174-176-178-180-182-184-186-188-190 incomplete)
 18. chos drug rdo rje'i tshig rkang (p.162, text split p.164-166-168-170)
  rdo rje'i tshig gsal (p.170, text split p.172-173)
  chos drug gi tshig gsal (p.175, text split p.177)
  gzhi lam 'bras bu'i rnam bzhag (p.179)
 19. sgyu lus gdan thog gcig ma 2 (p.181, text split p.183-185-187-189)
  sgyu lus kyi 'byams gcod (extended version, p.189, text split p.191 to 195 and 198 to 200)
  Part of 'chug med bar do gsum gyi gdams pa (p.196-197)
  'byams gcod kyi bsdus don (p.200)
  'od gsal 'char sgo ngos 'dzin (p.201)
  bla ma'i zhal shes 'od gsal 'char sgo ngos 'dzin (p.204)
  'pho ba ye shes skar khung gi phyag len (alt. version, p.210)
  'pho ba ye shes skar khung (p.212)
 20. mkha' spyod dkar mo'i 'pho ba (p.214)
  mkha' spyod dmar mo'i 'pho ba (p.217)
  mkha' spyod dkar dmar phrug gsum gyi byin rlabs (p.219)
  'chi med kyi dbang bskur (p.226)
 21. duplicate of ni gu chos drug gi 'jug sgo yon tan kun 'byung (p.228 to 241+243-245-247-249-251-253-256 to 261)
 22. Part of an untitled text (p.242+244+246+248+250+252)
 23. bde mchog lha lnga'i byin rlabs dbang bzhi lus bsgrigs go bde klags chog tu bkod pa (p.262)
 24. ni gu chos drug gi sgos bka' so so'i phyag len gyi rim pa bklag chog gsal ba'i me long (p.270)
 25. phyag drug ye shes mgon po'i khrid (p.290)
 26. phyag chen ga'u ma'i khrid (p.296)
 27. lam khyer gsum gyi khrid (p.301)
 28. lus sems 'chi med kyi khrid (p.305)
 29. ni gu'i yan lag las lus sems 'chi med kyi khrid yig (same text, p.310)
 30. ni gu chos drug gi rgyud 'debs (alt. version, p.315)
 31. ni gu'i brgyud pa'i gsol 'debs (p.317)
 32. 'chi med 'khrul 'khor gyi rgyud 'debs (p.319)
 33. phyag rgya chen po ga'u ma'i dbang bskur bya tshul (p.320)
 34. lam khyer gsum gyi dbang chog (p.323)
 35. thams cad mkhyen pa tshul khrims lhun grub la bstod pa byin rlabs zla gzugs 'char ba'i rdzing bu (p.328, Tsültrim Lhundrup)
 36. chos smra ba'i btsun pa rin chen mtha' can la bsngags pa gus ldan ku mud dga' ba'i zla zer (p.329, Shuchen Tsültrim Rinchen)
 37. Final part of untitled text (p.330)
 38. Large part of chos drug rdo rje'i tshig rkang gi rnam bshad grol ba (first folio missing. p.343)