BDRC W8LS36545

From Shangpa Resource Center

untitled volume

BDRC link: W8LS36545

 1. ye shes mkha' 'gro chos drug gsal sgron (p. 3) = W8LS37032
 2. One folio exerpt from unknown text, probably a version of the Great initiation of Illusory Body (p. 45-46)
 3. two folio exerpt from 'chi med grub pa'i 'khrul 'khor sum cu rtsa gnyis kyi lag len (p. 47-50)
 4. five folio exerpt from chos drug dgos bka' drug spyi bka' gnyis (Great initiation of Illusory Body p. 51-60)
  ni gu ma'i chos drug rdo rje tshig rkang (p. 60)
  rtsa ba chos drug gi tshig gsal (p. 63)
  chos drug gi tshig gsal (p. 68)
  gzhi lam 'bras bu'i rnam bzhag (p. 70)
  ni gu chos drug gi khrid yig (p. 71-98 interrupted)
 5. mkha' 'gro ma chos sku ngo sprod kyi khrid yig nor bu rgyas pa'i bang mdzod (p. 99)
 6. rgyud sde lnga'i mngon par rtogs pa (p. 136)
  rgyud sde lnga'i dbang gi zin bris (p. 150)
 7. khyad 'phags 'char sgo ngos 'dzin (p. 155)