Nenyingpa Aï Sengé

From Shangpa Resource Center
Resource ID P25
Date of Birth 13th c. Date of Death Unknown
External links Shangpa Foundation
BDRC P2846

Name Variants

gnas rnying pa a'i seng+ge
gnas rnying pa a seng
a yi seng ge

Teachers

Sangyé Tönpa

Students

Serlingpa Tashi Pel

Associated Places

Associated works

Author

Associated to work

Notes

Primary seat=Rigong
W1KG10294: བླ་མ་ཨ་སེང་དེ་ནི་རུ་མཚམས་ལུག་ར་ཁར་སྐྱེས་པའི་སྔགས་པ་གདུང་རུས་གཞུར་ཡིན་པ། གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་རྒྱུད་དང་ཕྱག་ལེན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ། སངས་རྒྱས་སྟོན་པ་ལས་གདམས་པ་ཐོབ་པས་སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་ལ་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་གོ །བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པའི་སྨད་ནས་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་ཙམ་མོ།