Topic:Lamrim

From Shangpa Resource Center

ལམ་རིམ།

 • Sgyu ma lam rim (Niguma, Lendarma Lodrö)
  སྒྱུ་མ་ལམ་རིམ།
 • Sgyu ma lam rim 'grel pa (Niguma, Lendarma Lodrö)
  སྒྱུ་མ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འགྲེལ་པ།
 • Sgyu ma lam rim sa bcad (Khyungpo Neljor)
  སྒྱུ་མ་ལམ་རིམ་གྱི་ས་བཅད།
 • Skyes bu gsum gyi man ngag khrid yig bdud rtsi'i nying khu (Jetsün Taranatha)
  རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།