Topic:Pointing out instructions

From Shangpa Resource Center

ངོ་སྤྲོད།

  • Bkra shis 'od zer ngo sprod (Karma Trashi Öser)
  • Gnad kyi thig le skal ldan bgrod pa'i lam bzang (Kalu Dorjé Chang)
    བླ་མ་དམ་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་མྱོང་བ་དང་སྦྱར་བའི་ཞལ་གདམས་གནད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་སྐལ་ལྡན་བགྲོད་པའི་ལམ་བཟང་།