Topic:Praise

From Shangpa Resource Center

བསྟོད་པ།

  • Cho 'phrul bstod pa (Shakya Shri)
    ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་བསྟོད་པ།
  • Ni gu ma'i bstod pa byang phyogs so bdun (Mokchokpa Künga Ö, Mokchokpa Rinchen Tsöndrü)
    ནི་གུ་མའི་བསྟོད་པ།