Topic:Restoring the vows

From Shangpa Resource Center

གསོ་སྦྱོང་།

  • Gzhi gsum gso sbyong lag len (Kalu Dorjé Chang)
    གཞི་གསུམ་གསོ་སྦྱོང་ལག་ལེན་ཐར་པའི་ཐེམ་སྐས།
  • Sdom gsum gyi gso sbyong thar pa'i them skas (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
    ཚོགས་གསོག་གི་རིམ་པ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་གསོ་སྦྱོང་ཐར་པའི་ཐེམ་སྐས་ལས་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་བསྡུས་པ།