Topic:Vajrapani

From Shangpa Resource Center

ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ།

  • Bla ma shangs pa'i phyag rdor gsang sgrub (Khyungpo Neljor)
    བླ་མ་ཤངས་པའི་ཕྱག་རྡོར་གསང་སྒྲུབ།