Lobsang Thutop

From Shangpa Resource Center
Resource ID P120
Date of Birth 18th c. Date of Death 19th c.
External links BDRC P2818

Name Variants

rtag brtan dpon slob blo bzang mthu stobs
sku phyogs spo ra ba
sku zhabs spo ra ba

Teachers

Drakpa Chöpel
Künzang Chöjor

Students

Jamyang Khyentsé Wangpo
Losel Tenkyong
Nyima Chöpel
Künzang Chöjor
Könchok Jigmé Namgyel
Ngawang Chöpel

Associated Places