Dorjé Denpa

From Shangpa Resource Center
Resource ID P22
Date of Birth 10th c. Date of Death 11th c.
External links Shangpa Foundation
TOL 6723
BDRC P43

Name Variants

rdo rje gdan pa chen po
mahāvajrāsana
bsod nams 'byung gnas sbas
puṇyākaragupta (puN+yA ka ra gup+ta)

Teachers

Ratnakara Shanti
Tathagata Rakshita
Shavaripa

Students

Khyungpo Neljor
Amoghavajra
Abhayakara

Associated works

Author

Notes

According to the biography of Khyungpo Neljor, Dorjé Denpa transmitted him: dgra nag, 'jigs byed rtog pa bdun pa, (dpal rdo rje 'jigs byed kyi) sgrub pa'i thabs rdo rje 'od, (gshin rje gshed nag po'i rgyud kyi) rtog pa gsum pa, gsang ba mtha' (ste) drug (pa dpal bde mchog gi rgyud) gi gdams ngag, mi g.yo ba'i rgyud, mi g.yo ba'i sgrub thabs, sgrol ma'i rgyud, mtshan brjod rgyud, mtshan brjod sgrub thabs, gsang sngags kyi rjes su yi rang dang grub pa'i lam rim, rtsod pa'i lam rim, bya ba'i dang spyod pa'i dang rnal 'byor dang rnal 'byor bla med kyi rgyud sgrub thabs dang bcas pa rnams, rdo rje sa 'og (gi rgyud), 'byung po 'dul byed, (gnod sbyin?) gar mkhan mchog, gnod sbyin shing rta'i rgyud, rnam sras zhi ba dang drag po

དཔལ་ལཱ་ལི་ཏ་བཛྲ། པདྨ་ཞབས། ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་ཆུང་བ། དཔལ་འཛིན་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ། བཻ་རོ་ཙ་ན་རཀྵི་ཏ་ནས་བརྒྱུད་པའི་དགྲ་ནག་དང་། འཇིགས་བྱེད་རྟོག་པ་བདུན་པ་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་རྡོ་རྗེ་འོད་དང་། རྟོག་པ་གསུམ་པ་དང་། གསང་བ་མཐའ་དྲུག་གི་གདམས་ངག་རྣམས་ཞུས་སོ། །རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ལ་མི་གཡོ་བའི་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བཅས་པ་དང་། སྒྲོལ་མའི་རྒྱུད་གདམས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། མཚན་བརྗོད་དབང་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བཅས་པ་དང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་དང་། སྒྲུབ་པའི་ལམ་རིམ་དང་། རྩོད་པའི་ལམ་རིམ་དང་། གཞན་ཡང་བྱ་བའི་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བཅས་པ་དང་། སྤྱོད་པའི་དང་། རྣལ་འབྱོར་དང་། རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཞུས་སོ། །ཁ་ཆེ་དགོན་པ་བ་དང་། རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ལ་རྡོ་རྗེ་ས་འོག་དང་། འབྱུང་པོ་འདུལ་བྱེད་དང་། གར་མཁན་མཆོག་དང་། གནོད་སྦྱིན་ཤིང་རྟའི་རྒྱུད་དང་། རྣམ་སྲས་ཞི་བ་དང་དྲག་པོ་རྣམས་ཞུས་སོ།