Topic:Mahamudra Gauma

From Shangpa Resource Center

ཕྱག་ཆེན་གའུ་མ།

Chant

 • Rang grol phyag rgya chen po (Niguma)
  རང་གྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ།
 • Commentary

 • Ga'u ma'i gsal byed (Drakpa Gyeltsen)
  གའུ་མའི་གསལ་བྱེད།
 • Ga'u ma'i khrid yig rdo rje'i tshig gi mdud grol (Sangyé Pelsang)
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གའུ་མའི་ཁྲིད་ཡིག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་མདུད་གྲོལ།
 • Phyag chen ga'u ma (Jetsün Taranatha)
  ཕྱག་ཆེན་གའུ་མའམ་རང་བབས་རྣམ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲིད་ཡིག
 • Phyag rgya chen po rang babs rnam gsum gyi dogs pa gcod pa'i lan (Jetsün Taranatha)
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རང་བབས་རྣམ་གསུམ་གྱི་དོགས་པ་གཅོད་པའི་ལན།
 • Instructions

 • Ga'u ma'am rang 'bab rnam gsum gyi khrid dmigs (Jampa Ngawang Namgyel)
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གའུ་མའམ་རང་འབབ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་དམིགས།
 • Gser chos phyi ma bzhi'i snying po rje btsun tA ra nA tha'i gsungs (Jetsün Taranatha)
  གསེར་ཆོས་ཕྱི་མ་བཞིའི་སྙིང་པོ་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་ལས་བྱུང་བ།
 • Lha sku dang sngags kyi spro bsdu bya ba
  ལྷ་སྐུ་དང་སྔགས་ཀྱི་སྤྲོ་བསྡུ་བྱ་བ།
 • Phyag rgya chen po ga'u ma'i khrid (Künga Drölchok)
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གའུ་མའི་ཁྲིད།
 • Phyag rgya chen po rang babs rnam gsum gyi khrid tshul rnam dag lam gyi 'jug pa (Shönu Drup)
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རང་བབས་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཚུལ་རྣམ་དག་ལམ་གྱི་འཇུག་པ།
 • Snyan rgyud kyi gdams pa snang ba rang sems kyi khrid
  སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པ་སྣང་བ་རང་སེམས་ཀྱི་ཁྲིད།
 • Manual

 • Mahamudra Gauma
 • Phyag chen ga'u ma'i khrid (Thangtong Gyelpo)
  ནི་གུའི་ཡན་ལག་ཕྱག་ཆེན་གའུ་མའི་ཁྲིད།
 • Phyag chen ga'u ma'i khrid yig (Gyeltsen Bum)
  ཕྱག་ཆེན་གའུ་མའི་ཁྲིད་ཡིག
 • Phyag chen ga'u ma'i khrid yig sa bon tsam gyur bdud rtsi'i thig pa (Rigdzin Tsewang Norbu)
  ཕྱག་ཆེན་གའུ་མའི་ཁྲིད་ཡིག་ས་བོན་ཙམ་གྱུར་བདུད་རྩིའི་ཐིག་པ།
 • Preliminary practices

 • Snying thig phyag rgya chen po ga'u ma'i sngon 'gro ngag 'don bskal bzang gdul bya 'dzin pa'i bka' brgyud thugs rje'i lcags kyu (Namnang Dorjé)
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་ཐིག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གའུ་མའི་སྔོན་འགྲོ་ངག་འདོན་བསྐལ་བཟང་གདུལ་བྱ་འཛིན་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ
 • Root text

 • Ni gu ma'i phyag rgya chen po (Niguma, Lendarma Lodrö)
  ནི་གུ་མའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ།
 • Vajra verses

 • Sdong po phyag rgya chen po ga'u ma'i rdo rje'i tshig rkang (Niguma, Lendarma Lodrö)
  སྡོང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གའུ་མའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་།
 • Various

 • Ma hA mu dra
  མ་ཧཱ་མུ་དྲ།
 • Phyag rgya chen po rtogs mi rtog (Gyeltsen Bum, Shönu Drup)
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྟོགས་མི་རྟོག
 • Snang sems gcig tu bsre ba (Sangyé Tönpa)
  སྣང་སེམས་གཅིག་ཏུ་བསྲེ་བ།