Topic:Pelden Lhamo

From Shangpa Resource Center

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ།

Praise

 • Chos rje mkhas grub pas mdzad pa'i lha mo bstod pa (Gelek Pelsang)
  ཆོས་རྗེ་མཁས་གྲུབ་པས་མཛད་པའི་ལྷ་མོ་བསྟོད་པ།
 • Dpal ldan lha mo'i bstod pa bskal pa me 'bar mar grags pa
  དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་བསྟོད་པ་བསྐལ་པ་མེ་འབར་མར་གྲགས་པ།
 • Mai tri pas lha mo zhal gzigs dus mdzad pa'i bstod pa (Maitripa)
  མཻ་ཏྲི་པས་ལྷ་མོ་ཞལ་གཟིགས་དུས་མཛད་པའི་བསྟོད་པ།
 • Nam mkha' lding gi rgyal po gser mig can gyis yan lag bdun pa'i sgo nas dpal ldan lha mor bstod pa
  ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་རྒྱལ་པོ་གསེར་མིག་ཅན་གྱིས་ཡན་ལག་བདུན་པའི་སྒོ་ནས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོར་བསྟོད་པ།
 • Sadhana

 • Dpal ldan lha mo nag mo zhal gcig phyag bzhi ma'i bsnyen sgrub las sbyor rten bca' thabs
  དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ནག་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་རྟེན་བཅའ་ཐབས་དང་བཅས་པ་ཤིན་ཏུ་གཉན་པ།
 • Mai tri pa'i lugs kyi lha mo phyag gnyis ma'i srog sgrub chung ba (Öntön Kyergangpa)
  མཻ་ཏྲི་པའི་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཕྱག་གཉིས་མའི་སྲོག་སྒྲུབ་ཆུང་བ།
 • Mai tri pa'i lugs kyi lha mo phyag gnyis ma'i srog sgrub rgyas pa (Öntön Kyergangpa)
  མཻ་ཏྲི་པའི་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཕྱག་གཉིས་མའི་སྲོག་སྒྲུབ་རྒྱས་པ།
 • Various

 • Dpal ldan lha mo'i phyag g.yon gyi thod pa la brten nas dgra bo phung du 'jug pa (Gelek Pelsang)
  ཤོག་དྲིལ་བདུན་པ་ལ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་ཕྱག་གཡོན་གྱི་ཐོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དགྲ་བོ་ཕུང་དུ་འཇུག་པ་བཞུགས་སོ།
 • Gdon gyis bu dang sha ma ma thon nas 'don thabs
  གདོན་གྱིས་བུ་དང་ཤ་མ་མ་ཐོན་ནས་འདོན་ཐབས།
 • Phyi dar nag nang nal bu'i rgyal mtshan gsang ba nal bu'i snying la rten pa'i dpal ldan lha mo nag mo'i rten bcas thabs gnyan ston ri gong pas sangs rgyas ston pa la gnang ba'i zhal gdams chig brgyud ma (Sangyé Tönpa)
  ཕྱི་དར་ནག་ནང་ནལ་བུའི་རྒྱལ་མཚན་གསང་བ་ནལ་བུའི་སྙིང་ལ་རྟེན་པའི་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ནག་མོའི་རྟེན་བཅས་ཐབས་གཉན་སྟོན་རི་གོང་པས་སངས་རྒྱས་སྟོན་པ་ལ་གནང་བའི་ཞལ་གདམས་ཆིག་བརྒྱུད་མ།