Dpal ma hA ka la phyag drug pa'i las tshogs rgya gzhung dang bcas pa

From Shangpa Resource Center
Resource ID Sup15
Title dpal ma hA ka la phyag drug pa'i las tshogs rgya gzhung dang bcas pa
Topics Chadrupa
Sub-Topics Various
Associated Person Khyungpo Neljor
Rahula
Sangyé Nyentön
Link BDRC W3CN18508 (v3p.10)

1. 'khor lo'i sgo nas dgra bgegs bsad pa'i las sbyor mgon po mdos kyi zhangs pa lo tsA ba gnang ba (p. 10)

2. bsrung ba'i 'khor lo bya ba = thun mong ma yin pa shog dril dang bsrung ba 'bri thabs rdo rje'i go cha (p. 15)

3. mdze thod dang mon thod la brten pa'i mnan gtad (p. 16)

4. rmi lam ngan pa bzlog thabs (p. 17)

5. tho phur la brten pa'i ser bsrung (p. 18)

6. mchod rten phur pa la brten pa'i sha bzlog (p. 19)

7. gsang sgrub kyi rgya gzhung = tshe bdag mgon po mkha' 'gro bzhi bskor yum bcas kyi sgrub thabs (p. 19)

8. gtor dbang bar chad kun sel gyi rgya gzhung = rang la dbang blang ba'i gnad mchog khyad bcu dpag pa (p. 21)

9. srung skud (p. 22, see lam 'gro ba'i tshe bar chad bsrung ba) ན་མོ་མ་ཧཱ་ཀ་ལ་ཡེ། སྲུང་སྐུད་ནི། བལ་འཇམ་པ་ཚི་དང་དྲི་མ་མེད་པ་ལ། བུ་མོ་ཁྱེའུ་ལོ་བདུན་ལོན་པས་སྐལ་བ་ཉིས་ཁུག་བྱ། དེ་ནས་སུམ་ཁུག་བྱས་ལ་རང་གྱི་སྤང་དུ་བཞག་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་བརྗོད་པ་ལས། སྐུད་་་་་མི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་དག་པར་བསམ། དེ་ནས་ཡང་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། རང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་བསྐྱེད་པའི་ཞལ་ནས་འོད་ཟེར་ནར་གྱིས་བྱུང་བས་མི་གཙང་བ་དང་། གནོད་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་བསམ། དེ་ནས་མདུད་པ་གསུམ་བྱས་ཏེ་མདུད་པ་རེ་ལ་ཆོས་སྐྱོང་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་རེ་དཀྲོང་བྱུང་པར་བསམས་ལ། དེ་ནས་ཡང་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་དྲངས་ལ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿབསྟིམ་མོ། །དེ་ནས་རྒྱས་གདབ་པོ། དེ་ནས་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་རེ་བརྗོད་ནས་བསྲུང་སྐུད་ལ་ནས་གཏོར་བས་གཟུགས་སྐུ་ལ་ཆོས་སྐུ་ཐིམ་པར་བསམ། དེ་ནས་སྐུད་པ་དེ་ཆོས་སྐྱོང་དུ་བསམས་ལ་གདགས་པོ། །བསྲུང་སྐུད་ཨྀཐི།།

10. gtor chen (p. 22) ན་མོ་གུ་རུ། གཏོར་ཆེན་གྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་གཏོར་གྱི་སྐེད་པར་བཅད་ལ་སྟེང་འོག་གྲུ་གསུམ་དུ་བྲུས་ནས། ཤོག་གུའི་ལིང་ག་ལ་མཚོན་སྐུད་རྣམ་པ་ལྔས་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཅིངས། དེ་བག་ཟན་གྱི་ལིང་ག་བྱས་ལ་སྙིང་ཁར་གཞུག །དེ་མགོ་འཇུག་བཟློག་ལ་གྲུ་གསུམ་དུ་གཞུག །དཔལ་བཤོས་ཁ་སྦྱར། ངོས་གཅིག་རྟ་ཁྲག་གིས། ངོས་གཅིག་མི་ཁྲག་གིས། ངོས་གཅིག་ལ་ཁྱི་ཁྲག་གིས། བག་ཟན་ལ་བྱ་རོག་གི་གཟུགས་གསུམ་བྱས་ལ་ལོགས་རེ་རེར་གཟུགས། མདའ་བྱ་རོག་གི་སྒྲོ་སྐྱོན་པ་གཅིག་དཔལ་གཏོར་ལ་བཙུག་པ་ཏེ་གཏོར་སྒྲུབ་ལྟར་བྱས་ན། མནན་པ་དང་བསད་པ་སྟབས་སུ་འོང་སྟེ། དགྲ་བགེགས་གང་ལ་བྱས་ཀྱང་ཚེགས་མེད་འདི་ཟབ་གསུང་། བླ་མ་ཤངས་པའི་མགོན་པོ་འདི་གཏོར་མས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་གསུང་། གཏོར་མ་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་ཞལ་དུ་སིབ་སིབ་སོང་བར་བསམ། རྫས་ཡང་སིབ་སིབ་སོང་བར་བསམ། དེའི་བར་དམིགས་པ་མ་ཡེངས་པ་གལ་ཆེ། འདི་ཟབ་ཤོས་གཅིག་ཡིན་གསུང་། གང་ལ་བྱེད་ཀྱང་ཚེགས་མེད་གསུང་། ཨྀཐི། དགེའོ།

11. bla ma ra hu la'i gnod sbyin bzhi'i sgrub thabs (p. 23) ན་མོ་གུ་རུ། བླ་མ་ར་ཧུ་ལའི་གནོད་སྦྱིན་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས། རང་ཡི་དམ་དུ་བསམ། མདུན་དུ་མགོན་པོ་བསྐྱེད་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ལ་བསྟིམ། དེ་ནས་ཐུན་མགོ་ཁྲིཾ་ཞེས་བརྗོད་པས། མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་འདར་ཕྲི་ལི་ལི་བདག་གི་བཀའ་ཉན་པར་བསམས་ལ་ཁྲིཾ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་བཟླས་སོ། །དེས་གཙོ་འཁོར་བཀའ་ཉན་ཅིང་དབང་དུ་འདུས་པར་འགྱུར་རོ། །གསང་སྒྲུབ་ལས་སྐལ་ཅན་དང་འཕྲད་པར་ཤོག ཁྲིཾ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དབུགས་ཐོག་གཅིག་ལ་བགྲངས་པས་མགོན་པོ་ཤིན་ཏུ་ཡང་ཐུགས་བསྐུལ་ལོ། །སྐབས་གཞན་དངོས་གྲུབ་འདོད་པའི་དུས་སུ་བརྗོད་དོ། །དེས་མགོན་པོ་བསྐུལ། དེས་འཁོར་རྣམས་བསྐུལ། དེས་ཕ་རོལ་དབང་དུ་འདུས་པར་བསམ་མོ། །འདི་ནི་མན་ངག་གོ །ཨྀཐི། ཤུབྷཾ།

12. mai tri pa'i lugs kyi lha mo phyag gnyis ma'i srog sgrub chung ba (p. 24 alt. version)

13. rmi lam ngan pa bzlog pa'i thabs (p. 25) དཔལ་མགོན་པོའི་སྒོ་ནས་རྨི་ལམ་ངན་པ་བཟློག་པར་འདོད་ན། གཉིད་སད་མ་ཐག་གཏོར་མ་བཤམ། ཡོད་ན་ཐོད་པའི་ནང་དུ་རྨི་ལམ་དུ་བྱུང་བའི་གདོན་བགེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་དུ་བསམ་ལ། ནད་མི་ཁའི་ཁ་ཡིན་ན་ཁ་དོག་སྔོན་དམར་དུ་བསམས་ལ། མགོན་པོའི་ལྗགས་རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུ་ཅན་ཟུག་ནས་ནད་གདོན་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་རྣསམ་གསོལ་བར་བསྒོམས། བསྟོད་པ་བྱ། རྨི་ལམ་ངན་ན་ཟློག་པའི་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་གཉིད་ལོག་པར་བྱའོ། །རྨི་ལམ་ངན་པ་བཟློག་པའི་ཐབས་སོ། དགེའོ།

14. sri'u gso na gdams ngag (p. 26) དཔལ་མགོན་པོའི་གཏོར་གཏའ་འཛིན་ན། གཏོར་མའི་ནང་དུ་ཧཱུྃ་ནག་པོ་གཅིག་བསམས་ལ་དུས་གཏན་དུ་བཞུགས་པར་བྱས་ལ། ནུབ་ཐོན་ཆོད་གཏོར་མ་དུམ་རེ་བཅུག་ལ་བཞག །དགྲ་བགེགས་ཀྱི་གནོད་པ་བྱུང་ན། ཧཱུྃ་ནག་པོ་ལས་འོད་ཟེར་ནག་པོ་འཕྲོས་པས་དགྲ་བགེགས་དང་དབང་མེད་པར་བཀུག་ནས། གཏོར་མའི་ནང་དུ་གན་རྐྱལ་དུ་སྒྱེལ་ནས་གྲི་གུག་གིས་བསྟུབས་ནས་ཤ་ཁྲག་དམར་ཆིལ་ཆིལ་གསོལ་བར་བསམས་ལ། སྲིའུ་གསོ་ན་གདམས་ངག་གིས་གསོ་བ་ཡིན་གསུང་ངོ་། །ཨྀཐི།།

15. (p. 26) ངག་མནན་བྱུང་ན་གྲོལ་བ་ལ། རང་མགོན་སེར་བསྐྱེད། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་རང་གི་ལྕེ་རལ་གྲི་པོར་བཞི་པ་འོད་འབར་བར་བསམ། དེའི་ཆང་ཟུང་ནང་དུ་ཡི་གེ་ཏྲཾ་ལྗང་ཁུ་གཅིག་སྒོམ། དེ་ལེས་འོད་འཕྲོས་པས་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་ཐིམ་པར་བསམ། ཏྲཾ་དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་པས་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱི་ཀ་པ་ལ་རཀྵ་སྭཱཧཱ། ཉིན་རེ་ལན་བདུན་བདུན་བརྗོད་ན། ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །སངས་རྒྱས་གཉན་སྟོན་གྱི་གདམས་པའོ། །དགེའོ།