Kalu Dorjé Chang

From Shangpa Resource Center
Resource ID P37
Date of Birth 1905 Date of Death 1989
External links Shangpa Foundation
Treasury of Lives
BDRC P938
Rangjung Yeshe Wiki
Wikipedia

Name Variants

kar ma rang byung kun khyab phrin las
kar ma rang byung 'phrin las kun khyab bzang po
ka lu rdo rje 'chang
kar lu rin po che
mkhan po kar lu

Teachers

Norbu Döndrup
Karma Lekshé Drayang
Karma Trashi Chöpel
Situ Pema Wangchok Gyelpo
Karma Jamyang Khyentsé Öser
Khyentsé Öser
tshab tsha sgrub brgyud
Thubten Chökyi Dorjé
Gyurmé Pema Namgyel
Shechen Kongtrül Péma Drimé
Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö
Dalaï Lama Tendzin Gyamtso
Thubten Lungtok Tendzin Trinlé
Lobsang Yeshé Tendzin Gyamtso
Rangjung Rigpé Dorjé
Pawo Tsulak Mawé Wangchuk
Düjom Jikdrel Yeshé Dorjé
Dilgo Khyentsé Trashi Peljor
Kangyur Longchen Yeshé Dorjé
Jadrel Sangyé Dorjé
Ngawang Künga Tekchen Pelbar
Deshung Künga Tenpé Nyima

Students

Bokar Rinpoché
Lodrö Dönyö
Jampel Namdröl Chökyi Gyeltsen
Kongtrül Lodrö Chökyi Sengé
Situ Pema Dönyö Nyinjé
Shamar Mipham Chökyi Lodrö
Gyaltsab Drakpa Tenpa Yarphel
Beru Khyentsé Chökyi Wangpo
Khyentsé Öser
Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö
Rangjung Rigpé Dorjé
Shechen Kongtrül Péma Drimé
Pawo Tsulak Mawé Wangchuk
Dilgo Khyentsé Trashi Peljor
Jadrel Sangyé Dorjé
Dzongsar Khyentsé Norbu
Sakya Dakchen Künga Sönam
Deshung Künga Tenpé Nyima
mnyan pa mchog sprul
dpal spungs mkhyen brtse
rdzi ('dzi) sgar mchog sprul
Thrangu Rinpoché
Benchen Tenga Rinpoché
sbas yul rin po che bsod nams bzang po
Khyungpo Tsültrim Gönpo Trinlé Künkhyab Pelsang
Mokchokpa Jampa Yeshé Gyeltsen
Kelzang Thubten Nyendrak
Lobsang Thubten Gelek Rabgyé

Associated works

Author

Associated to work

Notes

Son of Karma Lekshé Drayang. Kalu Dorjé Chang who was rgarded as an emanation of Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé and Dorjé Rinchen.