Topic:Six doctrines of Niguma

From Shangpa Resource Center

ནི་གུ་ཆོས་དྲུག

Commentary

 • Chos drug gi 'grel pa bdud rtsi rgya mtsho (Gyeltsen Bum)
  ཆོས་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་བདུད་རྩི་རྒྱ་མཚོ།
 • Chos drug rdo rje'i tshig rkang gi 'grel pa nor bu rin po che'i phreng ba (Sangyé Pelsang)
  ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་འགྲེལ་པ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ།
 • Chos drug rdo rje'i tshig rkang gi rnam bshad grol ba'i dpal ster (Gyurmé Dechen)
  ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་རྣམ་བཤད་གྲོལ་བའི་དཔལ་སྟེར།
 • Gzhi lam 'bras bu'i rnam bzhag (Khyungpo Neljor)
  གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་བཞག
 • Ye shes mkha' 'gro chos drug gsal sgron (Müchen Gyeltsen Pelsang)
  ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་དྲུག་གསལ་སྒྲོན།
 • Directory

 • Chos drug gi tshig gsal (Khyungpo Neljor)
  ཆོས་དྲུག་གི་ཚིག་གསལ།
 • Rtsa ba chos drug gi tshig gsal (Khyungpo Neljor)
  རྩ་བ་ཆོས་དྲུག་གི་ཚིག་གསལ།
 • Dmigs rim

 • Lam zab ni gu chos drug gi dmigs rim snying por dril ba (Gyurmé Dechen)
  ལམ་ཟབ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་རིམ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
 • Gdan thog gcig ma

 • Ni gu chos drug gdan thog gcig ma (Ngawang Chödrak)
  ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གདན་ཐོག་གཅིག་མ་མཁས་གྲུབ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པ།
 • Instructions

 • Bya rgod pa phrin las o rgyan chos 'phel ba gnang ba (Minling Lochen Dharma Shri)
  ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་མཚམས་བྱེད་ལུགས་བྱ་རྒོད་པ་ཕྲིན་ལས་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ་བ་གནང་བ།
 • Chos drug gi zhal gdams sprul sku rin chen blo gros kyis mdzad pa (Rinchen Lodrö)
  ཆོས་དྲུག་གི་ཞལ་གདམས་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་ཆེན་བློ་གྲོས་ཀྱི་མཛད་པ།
 • Chos drug gi zhal shes gnad kyi lde mig (Sangyé Sengé)
  ཆོས་དྲུག་གི་ཞལ་ཤེས་གནད་ཀྱི་ལྡེ་མིག
 • Chos spyi'i nyer 'kho (Gyeltsen Bum)
  ཆོས་སྤྱིའི་ཉེར་འཁོ།
 • Khyad 'phags kyi gdams pa bco lnga (Khyungpo Neljor)
  ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་གདམས་པ་བཅོ་ལྔ།
 • Lam dri ma med pa 'od kyi phreng ba (Sangyé Tönpa)
  ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ།
 • Mkha' spyod dbang mo dpal ldan ni gu ma'i zhes pa (Gyurmé Dechen)
  མཁའ་སྤྱོད་དབང་མོ་དཔལ་ལྡན་ནི་གུ་མའི་ཞེས་པ།
 • Ni gu chos drug gi khrid (Künga Drölchok)
  ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད།
 • Ni gu chos drug gi lung 'dren bla ma'i zhal shes (Gyeltsen Bum, author is uncertain)
  ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ལུང་འདྲེན་བླ་མའི་ཞལ་ཤེས།
 • Ni gu chos drug gi zhal shes kyi lhan thabs (Gyeltsen Bum)
  ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཞལ་ཤེས་དགོས་རྣམས་ཀྱིས་ལྷན་ཐབས།
 • Nyams myong yon tan rgya mtsho (Sangyé Tönpa)
  ཉམས་མྱོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།
 • Rin po che 'od kyi phreng ba mnyam med rin chen brtson 'grus mdzad (Mokchokpa Rinchen Tsöndrü)
  རིན་པོ་ཆེ་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་མཉམ་མེད་རིན་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་མཛད་པ།
 • Rje btsun mu tig gi 'phreng ba'i zhal gdams kyi rim pa (Khyungpo Neljor)
  རྗེ་བཙུན་མུ་ཏིག་གི་འཕྲེང་བའི་ཞལ་གདམས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས།
 • Shangs lugs nyams len zhal gdams phrin las la gnang ba (Minling Lochen Dharma Shri)
  ཤངས་ལུགས་ཉམས་ལེན་ཞལ་གདམས་ཕྲིན་ལས་ལ་གནང་བ།
 • Zhus len gegs sel rin chen sgron me (Sangyé Tönpa)
  ཞུས་ལེན་གེགས་སེལ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ།
 • Zhus len nyi ma'i dkyil 'khor (Sangyé Tönpa)
  ཉམས་མྱོང་མ་རིག་མུན་སེལ་ཞུས་ལེན་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར།
 • Zhus len zla ba'i dkyil 'khor (Sangyé Tönpa)
  ཞུས་ལེན་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉོན་མོངས་གདུང་སེལ།
 • Len tshul

 • Ni gu'i nyams len gnad du dril ba (Ngawang Nyida Zangpo)
  ནི་གུའི་ཉམས་ལེན་གནད་དུ་དྲིལ་བ་ངག་དབང་ཉི་ཟླ་བཟང་པོས་མཛད་པ།
 • Manual

 • Chos drug khrid kyi gnad yig snying po kun 'dus (Thangtong Gyelpo)
  ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ནི་གུ་མའི་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཀྱི་གནད་ཡིག་སྙིང་པོ་ཀུན་འདུས།
 • Gzhung khrid ma mo'i lhan thabs kha skong (Jetsün Taranatha)
  ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་གཞུང་ཁྲིད་མ་མོའི་ལྷན་ཐབས་ཁ་སྐོང་།
 • Khrid bsdus stan thog gcig ma'i nyams len (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  རྩ་བ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་བསྡུས་སྟན་ཐོག་གཅིག་མའི་ཉམས་ལེན་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀིའི་ཞལ་ལུང་།
 • Ni gu chos drug gi khrid yig (Shönu Drup)
  ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཤངས་པ་བཀའ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུད་་་་་་་། མཁས་གྲུབ་ཆོས་རྗེ་གྲགས་པ། ་་་་གཞོན་ནུ་གྲུབ་ཞེས་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པ།
 • Ni gu chos drug gi khrid yig thang brdal ma (Jetsün Taranatha)
  ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཐང་མར་བརྡལ་བ།
 • Ni gu'i khrid yig bsdus pa (Jetsün Taranatha)
  ནི་གུའི་ཁྲིད་ཡིག་བསྡུས་པ།
 • Zab lam ni gu'i chos drug gi dmigs rim mdor bsdus pa gnad don gsal ba'i me long (Dalaï Lama Gendün Gyamtso)
  ཟབ་ལམ་ནི་གུའི་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་རིམ་མདོར་བསྡུས་པ་གནད་དོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།
 • Zab lam ni gu'i chos drug gi khrid yig ye shes mkha' 'gro'i zhal gyi lung (Dalaï Lama Gendün Gyamtso)
  ཟབ་ལམ་ནི་གུའི་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་གྱི་ལུང་།
 • Preliminary practices

 • Ni gu las brgyud pa'i gser chos lnga'i sngon rjes rdo rje'i tshig rkang (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲི་ནི་གུ་ལས་བརྒྱུད་པའི་ཟབ་ལམ་གསེར་ཆོས་ལྔའི་སྔོན་རྗེས་ངག་འདོན་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བྱིན་རླབས་འོད་འབར།
 • Ni gu'i chos spyod ngag 'don gyi rim pa (Rigdzin Tsewang Norbu)
  ཟབ་ལམ་ནེ་གུའི་གསེར་ཆོས་ཀྱི་འཇུག་ངོགས་ཆོས་སྤྱོད་ངག་འདོན་གྱི་རིམ་པ་ངེས་གསང་སྙིང་པོའི་སྒོ་འབྱེད།
 • Ye shes mkha' 'gro ni gu ma'i gser chos lnga'i sngon 'gro (author unknown)
  ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ནི་གུ་མའི་གསེར་ཆོས་ལྔའི་སྔོན་འགྲོ།
 • Topical outline

 • Ni gu chos drug gi sa bcad rgyas pa
  ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ས་བཅད་རྒྱས་པ།
 • Vajra verses

 • Ni gu ma'i chos drug rdo rje tshig rkang (Niguma, Lendarma Lodrö)
  ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ནི་གུ་མའི་ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེ་ཚིག་རྐང་།
 • Various

 • Ni gu chos drug gi rtsa ba'i chos bzhi'i snying po (Jetsün Taranatha)
  ནཻ་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་རྩ་བའི་ཆོས་བཞིའི་སྙིང་པོ།