Topic:Initiation

From Shangpa Resource Center

དབང་སྐུར། རྗེས་གནང་། བྱིན་རླབས་ཀྱི་བཀའ།

Chadrupa

 • 'od zer chen po'i mchog dbang
  འོད་ཟེར་ཆེན་མོའི་མཆོག་དབང་།
 • Bka' brgyud kyi phyag len bde chen snye ma'i chun po (Losel Tenkyong)
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཕྱག་ལེན་བདེ་ཆེན་སྙེ་མའི་ཆུན་པོ།
 • Mgon po snying zhugs kyi rjes gnang zur 'debs
  མགོན་པོ་སྙིང་ཞུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ཟུར་འདེབས།
 • Mgon po'i rjes gnang gi zur 'debs
  དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་རྗེས་གནང་གི་ཟུར་འདེབས།
 • Mgon po'i slob ma rjes 'dzin (Sangyé Tönpa)
  དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན།
 • Myur mdzad ye shes mgon po phyag drug 'khor bcas kyi gtor chog dang rjes gnang rgyas pa (Ngawang Chödrak)
  མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་གཏོར་ཆོག་དང་རྗེས་གནང་རྒྱས་པ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྱག་ལེན།
 • Rang la dbang blang ba'i gnad mchog khyad bcu dpag pa (Sangyé Tönpa)
  རང་ལ་དབང་བླང་བའི་གནད་མཆོག་ཁྱད་བཅུ་དཔག་པ།
 • Rang nyid la dbang dmigs pas len pa dang gzhan la gtor dbang bya ba'i yi ge (Sangyé Tönpa)
  རང་ཉིད་ལ་དབང་དམིགས་པས་ལེན་པ་དང་གཞན་ལ་གཏོར་དབང་བྱ་བའི་ཡི་གེ
 • Ye shes kyi mgon po tsin+tA ma Ni phreng ba (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  དཔལ་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་བྱིན་རླབས་རྗེས་གནང་གི་བཀའ་ཡིག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ཙིནྟཱ་མ་ཎིའི་ཕྲེང་བ།
 • Ye shes mgon po'i snying zhugs kyi rjes gnang thun mong ma yin pa (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་སྙིང་ཞུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྲོག་གི་རྒྱ་ཅན།
 • Chadrupa long life sadhana

 • Tshe bdag mgon po'i sgo nas tshe dbang byed thabs chig rgyud bka' rgya ma (Mokchokpa Rinchen Tsöndrü)
  ཚེ་བདག་མགོན་པོའི་སྒོ་ནས་ཚེ་དབང་བྱེད་ཐབས་ཆིག་རྒྱུད་བཀའ་རྒྱ་མ་རིན་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་ལ་གདམས་པའི་གསེར་ཆོས།
 • Chadrupa mchin kha

 • Mgon po mchin kha'i rjes gnang (Khyungpo Neljor)
  མགོན་པོ་མཆིན་ཁའི་རྗེས་གནང་།
 • Chadrupa secret sadhana

 • Mgon po'i gsang sgrub thun mong ma yin pas mgon po rgyan can du grags pa'i dbang chog (Khyungpo Neljor)
  དཔལ་མགོན་པོའི་གསང་སྒྲུབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མགོན་པོ་རྒྱན་ཅན་དུ་གྲགས་པའི་དབང་ཆོག
 • Chadrupa with three faces

 • Byin gyis brlabs pa'i nag po chen po zhal gsum phyag drug pa khrag 'thung gi rjes gnang
  བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ་ཁྲག་འཐུང་གི་རྗེས་གནང་།
 • Chakrasamvara

 • 'khor lo sdom pa'i ting 'dzin gyi dbang bskur (Niguma)
  དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱི་དབང་བསྐུར།
 • Bde mchog lha lnga'i byin brlabs dbang bzhi lus bsgrigs (Ngawang Chödrak)
  བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་བྱིན་བརླབས་དབང་བཞི་ལུས་བསྒྲིགས་གོ་བདེ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།
 • Bde mchog lha lnga'i dbang bskur gyis lhan thabs (Khyungpo Neljor)
  བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་དབང་བསྐུར་གྱིས་ལྷན་ཐབས།
 • Bde mchog lha lnga'i dbang bzhi'i 'grigs (Gyeltsen Bum)
  བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་དབང་བཞིའི་འགྲིགས།
 • Bde mchog lha lnga'i mchod khrigs (Khyungpo Neljor)
  བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའི་མཆོད་ཁྲིགས།
 • Bka' bcu'i phyag len myu gu'i phreng ba (Losel Tenkyong)
  ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བཀའ་བཅུའི་ཕྱག་ལེན་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་མྱུ་གུའི་ཕྲེང་བ།
 • Chenrezi

 • Thugs rje chen po'i thun mong ma yin pa'i dbang bka'
  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དབང་བཀའ།
 • Combined Accomplishment of the Four Deities

 • Bka' brgyud kyi phyag len bde chen snye ma'i chun po (Losel Tenkyong)
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཕྱག་ལེན་བདེ་ཆེན་སྙེ་མའི་ཆུན་པོ།
 • Lha bzhi dril sgrub kyi byin rlabs dang nyams su blang tshul (Ngawang Chödrak)
  ལྷ་བཞི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་ཉམས་སུ་བླང་ཚུལ།
 • Lha bzhi dril sgrub kyi ting nge 'dzin gyi dbang rgyun du blang ba'i man ngag
  ལྷ་བཞི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་རྒྱུན་དུ་བླང་བའི་མན་ངག
 • Lha bzhi'i sgo nas gzhan la dbang bskur ba
  ལྷ་བཞིའི་སྒོ་ནས་གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བ།
 • Ye shes kyi mgon po tsin+tA ma Ni phreng ba (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  དཔལ་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་བྱིན་རླབས་རྗེས་གནང་གི་བཀའ་ཡིག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ཙིནྟཱ་མ་ཎིའི་ཕྲེང་བ།
 • Five Tantra Classes

 • Rgyud sde lnga'i dbang gi cho ga grub pa'i nye lam 'jug go yon tan kun 'byung
  རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དབང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་སྡེབས་པ་གྲུབ་པའི་ཉེ་ལམ།
 • Rgyud sde lnga'i dbang gi zin bris (Khyungpo Neljor)
  རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དབང་གི་ཟིན་བྲིས།
 • Hevajra

 • Dpal dgyes pa rdo rje'i dkyil 'khor gyi cho ga (Niguma, Lendarma Lodrö)
  དཔལ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག
 • Illusory body

 • Ni gu chos drug gi sgyu lus kyi dbang (Sangyé Tönpa)
  ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་དབང་།
 • Rgyud sde lnga sogs ni gu chos drug gi 'jug sgo yon tan kun 'byung ma (Gangtröpa)
  རྒྱུད་སྡེ་ལྔ་སོགས་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་འཇུག་སྒོ་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་མ།
 • Immortality

 • 'chi med kyi bka' (Ngawang Chödrak)
  འཆི་མེད་ཀྱི་བཀའ།
 • 'chi med kyi dbang bskur
  འཆི་མེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར།
 • Bka' brgyud kyi phyag len bde chen snye ma'i chun po (Losel Tenkyong)
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཕྱག་ལེན་བདེ་ཆེན་སྙེ་མའི་ཆུན་པོ།
 • Lus 'chi med kyi dbang chog
  ལུས་འཆི་མེད་ཀྱི་དབང་ཆོ་ག
 • Lus 'chi med kyi dbang gi rgya gzhung (Etewa)
  ལུས་འཆི་མེད་ཀྱི་དབང་གི་རྒྱ་གཞུང་།
 • Rang sems 'chi med rang grol gyi dbang chog
  རང་སེམས་འཆི་མེད་རང་གྲོལ་གྱི་དབང་ཆོག
 • Sems 'chi med kyi bka' (author unknown)
  སེམས་འཆི་མེད་ཀྱི་བཀའ།
 • Integration

 • Bka' brgyud kyi phyag len bde chen snye ma'i chun po (Losel Tenkyong)
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཕྱག་ལེན་བདེ་ཆེན་སྙེ་མའི་ཆུན་པོ།
 • Dug lnga lam 'khyer gyi bka'
  དུག་ལྔ་ལམ་འཁྱེར་གྱི་བཀའ།
 • Lam khyer gsum gyi bka'
  ལམ་ཁྱེར་གསུམ་གྱི་བཀའ།
 • Lam khyer gyi dbang (Ngawang Chödrak)
  ལམ་ཁྱེར་གྱི་དབང་།
 • Sgyu ma lam khyer gyi bka'
  སྒྱུ་མ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་བཀའ།
 • Kechari

 • Bka' brgyud kyi phyag len bde chen snye ma'i chun po (Losel Tenkyong)
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཕྱག་ལེན་བདེ་ཆེན་སྙེ་མའི་ཆུན་པོ།
 • Mkha' spyod dkar mo dang gsum phrugs kyi byin rlabs (Ngawang Chödrak)
  མཁའ་སྤྱོད་དཀར་མོ་དང་གསུམ་ཕྲུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས།
 • Mkha' spyod dmar mo'i dbang chog
  མཁའ་སྤྱོད་དམར་མོའི་དབང་ཆོག
 • Mkha' spyod ma'i bka' byed lugs
  མཁའ་སྤྱོད་མའི་བཀའ་བྱེད་ལུགས།
 • Mkha' spyod ma'i dbang
  མཁའ་སྤྱོད་མའི་དབང་།
 • Kshetrapala

 • K+She tra pA la yab yum gyi thun mong ma yin pa
  ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྗེས་གནང་བསྐུར་ཆོག
 • Mahamudra Gauma

 • Bka' brgyud kyi phyag len bde chen snye ma'i chun po (Losel Tenkyong)
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཕྱག་ལེན་བདེ་ཆེན་སྙེ་མའི་ཆུན་པོ།
 • Phyag rgya chen po ga'u ma'i bka'
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གའུ་མའི་བཀའ།
 • Phyag rgya chen po ga'u ma'i dbang bskur (Tsangma Shangtön)
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གའུ་མའི་དབང་བསྐུར།
 • Phyag rgya chen po'i ga'u ma'i dbang skur (Ngawang Chödrak)
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གའུ་མའི་དབང་སྐུར།
 • Master and Protector Inseparable

 • Bla ma mgon po dbyer med kyi byin rlabs slob ma rjes bzungs
  བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་སློབ་མ་རྗེས་བཟུངས།
 • Mönlam Kagyama

 • Smon lam bka' rgya ma'i byin rlabs (Khyungpo Neljor)
  སྨོན་ལམ་བཀའ་རྒྱ་མའི་བྱིན་རླབས།
 • Preliminary practices

 • Dbang bskur sngon 'gro (Sangyé Tönpa)
  འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྗེ་སྟོན་པས་མཛད་པའི་དབང་བསྐུར་སྔོན་འགྲོ།
 • Rjes su yi rang

 • Bla ma shangs pa'i man ngag gsang sngags kyi rjes su yi rang gi dbang bskur dang de'i gdams ngag (Sangyé Tönpa, Khyungpo Neljor)
  བླ་མ་ཤངས་པའི་མན་ངག་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་གི་དབང་བསྐུར
 • Rjes su yi rang ba'i phyi'i bka'
  རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ཕྱིའི་བཀའ།
 • Rjes su yi rang ba'i phyi'i dbang bka' (Sangyé Tönpa)
  རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་ཕྱིའི་དབང་བཀའ།
 • Secret sadhana

 • Bka' brgyud kyi phyag len bde chen snye ma'i chun po (Losel Tenkyong)
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཕྱག་ལེན་བདེ་ཆེན་སྙེ་མའི་ཆུན་པོ།
 • Gsang sgrub skor gsum gyi byin rlabs (Ngawang Chödrak)
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གསང་སྒྲུབ་སྐོར་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས།
 • Six doctrines of Niguma

 • Bka' bcu'i phyag len myu gu'i phreng ba (Losel Tenkyong)
  ཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བཀའ་བཅུའི་ཕྱག་ལེན་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་མྱུ་གུའི་ཕྲེང་བ།
 • Chos drug dgos bka' drug spyi bka' gnyis (Khyungpo Neljor)
  ཆོས་དྲུག་དགོས་བཀའ་དྲུག་སྤྱི་བཀའ་གཉིས།
 • Ni gu chos drug gi sgo nas bka' so so'i phyag len (Ngawang Chödrak)
  ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་སྒོ་ནས་བཀའ་སོ་སོའི་ཕྱག་ལེན་བཟླས་ཆོག་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།
 • Sukhasiddhi

 • Bka' brgyud kyi phyag len bde chen snye ma'i chun po (Losel Tenkyong)
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཀའ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བའི་ཕྱག་ལེན་བདེ་ཆེན་སྙེ་མའི་ཆུན་པོ།
 • Su kha sid+d+hi'i byin rlabs kyi bka' (Ngawang Chödrak)
  མཁའ་འགྲོ་མ་སུ་ཁ་སིདྡྷིའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བཀའ།
 • Su kha sid+d+hi'i dbang chog
  སུ་ཁ་སིདྡྷིའི་དབང་ཆོག
 • Su kha sid+d+hi'i gsang sgrub byin brlabs kyi bka'
  གསང་སྒྲུབ་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་བཀའ།
 • Su kha sid+d+hi'i phyag chen ngo sprod (Sangyé Nyentön)
  སུ་ཁ་མ་སི་དྡྷིའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངོ་སྤྲོད།
 • Topical outline

 • Shangs chos kyi smin byed rgyun gang yod kyi dkyil 'khor bri tho nyung gsal (Jamyang Khyentsé Wangpo)
  ཤངས་ཆོས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་རྒྱུན་གང་ཡོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་ཐོ་ཉུང་གསལ།
 • Various

 • Bla ma zhi khro'i tshe dbang bskur tshul
  བླ་མ་ཞི་ཁྲོའི་ཚེ་དབང་བསྐུར་ཚུལ།
 • Bla ma'i dgos bka' byed lugs (Niguma, Lendarma Lodrö)
  བླ་མའི་དགོས་བཀའ་བྱེད་ལུགས།
 • Ni gu'i dmigs phran rnams kyi byin rlabs
  ནི་གུའི་དམིགས་ཕྲན་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བྱེད་ཚུལ་ཞལ་ཤེས་མན་ངག་ཉེ་མཁོ།
 • White protector

 • Mgon dkar gyi rjes gnang gi phyag len nag po 'gro shes bklag chog tu bkod pa (Ngawang Chödrak)
  མགོན་དཀར་གྱི་རྗེས་གནང་གི་ཕྱག་ལེན་ནག་པོ་འགྲོ་ཤེས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།
 • Mgon dkar yid bzhin nor bu'i rjes gnang
  མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྗེས་གནང་།
 • Mgon po dbang gi rgyal po'i rjes gnang gi yi ge chig brgyud ma (Mokchokpa Rinchen Tsöndrü)
  མགོན་པོ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་རྗེས་གནང་གི་ཡི་གེ་ཆིག་བརྒྱུད་མ།
 • Mgon po yid bzhin nor bu'i rjes gnang gi yi ge
  མགོན་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྗེས་གནང་གི་ཡི་གེ
 • Ye shes kyi mgon po tsin+tA ma Ni phreng ba (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  དཔལ་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་བྱིན་རླབས་རྗེས་གནང་གི་བཀའ་ཡིག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ཙིནྟཱ་མ་ཎིའི་ཕྲེང་བ།